On Species Catalogue of China

Default Latest Most Read
Toggle Thumbnails
Using camera trap to monitor a North Chinese leopard (Panthera pardus japonesis) population and their main ungulate prey    
Dazhao Song,Buping Wang,Jinyuan Jiang,Shaoping Wan,Shiming Cui,Tianming Wang,Limin Feng
Biodiv Sci   2014,22(6 ):733 -736. DOI:10.3724/SP.J.1003.2014.14198
Abstract  (1244 HTML2 PDF(pc) (237KB)(2735 Save
Table and FiguresReferenceRelated ArticlesMetrics
Monitoring birds and mammals through camera traps in Mount Kalamaili Ungulate Nature Reserve, Xinjiang    
Tancheng Dong, Hongjun Chu, Hongpan Wu, Yuan Wang, Yan Ge, Lan Bu
Biodiv Sci   2014,22(6 ):804 -807. DOI:10.3724/SP.J.1003.2014.14178
Abstract  (784 HTML0 PDF(pc) (1197KB)(1537 Save
Table and FiguresReferenceRelated ArticlesMetrics
Is nocturnal rhythm of Asian badger (Meles leucurus) caused by human activity? A case study in the eastern area of Qinghai Lake    
Feng Li,Zhigang Jiang
Biodiv Sci   2014,22(6 ):758 -763. DOI:10.3724/SP.J.1003.2014.14182
Abstract  (1175 HTML2 PDF(pc) (763KB)(1584 Save
Table and FiguresReferenceRelated ArticlesMetrics
Using camera trap to investigate animal diversity in Hunan Gaowangjie National Nature Reserve    
Fang Liu,Xiujiang Su,Diqiang Li,Benzhong Wang,Ziliang Zhang
Biodiv Sci   2014,22(6 ):779 -784. DOI:10.3724/SP.J.1003.2014.14177
Abstract  (1002 HTML4 PDF(pc) (640KB)(2016 Save
Table and FiguresReferenceRelated ArticlesMetrics
Mammal and bird diversity in Qingchengshan Forest Park, Southwest China: data from camera traps    
Zhishu Xiao,Xuezhi Wang,Xiaoqun Huang
Biodiv Sci   2014,22(6 ):788 -793. DOI:10.3724/SP.J.1003.2014.14028
Abstract  (822 HTML6 PDF(pc) (693KB)(1971 Save
Table and FiguresReferenceRelated ArticlesMetrics
A survey of mammals and birds using camera traps in Badagongshan Forest Dynamics Plot, Central China    
Wenhua Xie,Xifu Yang,Jiajie Yu,Junnian Li,Shuanglun Tao,Zhijun Lu,Xuezhi Wang,Zhishu Xiao
Biodiv Sci   2014,22(6 ):816 -818. DOI:10.3724/SP.J.1003.2014.14022
Abstract  (808 HTML1 PDF(pc) (393KB)(1902 Save
Table and FiguresReferenceRelated ArticlesMetrics
Camera trap survey on population dynamics of mammals and birds in Gutianshan Forest Dynamics Plot, eastern China    
Xingfeng Si,Ping Ding
Biodiv Sci   2014,22(6 ):819 -822. DOI:10.3724/SP.J.1003.2014.14211
Abstract  (920 HTML1 PDF(pc) (869KB)(1855 Save
Table and FiguresReferenceRelated ArticlesMetrics
Camera trapping survey of mammals and birds in Tianma National Nature Reserve, China    
Wenliang Zhou,Tao Pan,Bin Li,Jinyun Chen,Tao Song,Zhaojie Peng,Guochen Zhang,Faguang Pu,Baowei Zhang
Biodiv Sci   2014,22(6 ):776 -778. DOI:10.3724/SP.J.1003.2014.14068
Abstract  (819 HTML2 PDF(pc) (960KB)(2078 Save
Table and FiguresReferenceRelated ArticlesMetrics
Preliminary analysis of mammal and bird diversity monitored with camera traps in Medog, Tibet    
Lijia Wen,Kun Shi,Jian Huang,Yang Song,Yumin Guo
Biodiv Sci   2014,22(6 ):798 -799. DOI:10.3724/SP.J.1003.2014.13256
Abstract  (1078 HTML4 PDF(pc) (390KB)(1987 Save
Table and FiguresReferenceRelated ArticlesMetrics
An introduction to CameraData: an online database of wildlife camera trap data    
Zhishu Xiao,Xuezhi Wang,Xinhai Li
Biodiv Sci   2014,22(6 ):712 -716. DOI:10.3724/SP.J.1003.2014.14042
Abstract  (1860 HTML5 PDF(pc) (341KB)(2003 Save
Table and FiguresReferenceRelated ArticlesMetrics
Estimation of species richness of mammals and birds using camera traps in Nonggang Forest Dynamics Plot, South China    
Zepan Shi,Qihai Zhou,Xiankun Li,Zhishu Xiao
Biodiv Sci   2014,22(6 ):826 -829. DOI:10.3724/SP.J.1003.2014.14043
Abstract  (1247 HTML1 PDF(pc) (992KB)(1980 Save
Table and FiguresReferenceRelated ArticlesMetrics
Camera-trapping in wildlife research and conservation in China: review and outlook    
Sheng Li,Dajun Wang,Zhishu Xiao,Xinhai Li,Tianming Wang,Limin Feng,Yun Wang
Biodiv Sci   2014,22(6 ):685 -695. DOI:10.3724/SP.J.1003.2014.14203
Abstract  (1338 HTML6 PDF(pc) (824KB)(3190 Save
Table and FiguresReferenceRelated ArticlesMetrics
Camera trap survey of wildlife in Buergen Beaver National Nature Reserve, Xinjiang    
Yuanchao Liu,Howman Wong,Hongjun Chu,Dongzhi Liu,Fan Zhang,Gang Chen,Yingjie Qi
Biodiv Sci   2014,22(6 ):800 -803. DOI:10.3724/SP.J.1003.2014.14181
Abstract  (1328 HTML7 PDF(pc) (1215KB)(2132 Save
Table and FiguresReferenceRelated ArticlesMetrics
Monitoring activity rhythms of Equus hemionus at watering holes by camera traps in Mount Kalamaili Ungulate Nature Reserve, Xinjiang    
Hongpan Wu, Hongjun Chu, Yuan Wang, Jianwei Ma, Yan Ge, Lan Bu
Biodiv Sci   2014,22(6 ):752 -757. DOI:10.3724/SP.J.1003.2014.14179
Abstract  (976 HTML1 PDF(pc) (807KB)(1876 Save
Table and FiguresReferenceRelated ArticlesMetrics
Grouping behavior of wild camel (Camelus ferus) referred from video data of camera trap in Kumtag Desert    
Yadong Xue,Fang Liu,Yuguang Zhang,Diqiang Li
Biodiv Sci   2014,22(6 ):746 -751. DOI:10.3724/SP.J.1003.2014.14180
Abstract  (962 HTML0 PDF(pc) (661KB)(2194 Save
Table and FiguresReferenceRelated ArticlesMetrics
Wildlife diversity after Wenchuan Earthquake: a case from Guangguangshan Valley of Longxi-Hongkou National Nature Reserve, Southwest China    
Zhishu Xiao,Li Hu,Xiang Wang,Tao Shang,Dahai Zhu,Zhilong Zhao,Xiaoqun Huang
Biodiv Sci   2014,22(6 ):794 -797. DOI:10.3724/SP.J.1003.2014.14029
Abstract  (1249 HTML2 PDF(pc) (652KB)(2170 Save
Table and FiguresReferenceRelated ArticlesMetrics
Camera trap survey of mammals and birds in Changbaishan Forest Dynamics Plot, Northeast China    
Xinhai Li,Zhengji Piao,Yaoxiang Wu,Haicheng Zhou,Peng Zhang,Bingwan Liu,Xiaoqun Huang,Zhishu Xiao
Biodiv Sci   2014,22(6 ):810 -812. DOI:10.3724/SP.J.1003.2014.14019
Abstract  (974 HTML3 PDF(pc) (566KB)(1912 Save
Table and FiguresReferenceRelated ArticlesMetrics
Developing camera-trapping protocols for wildlife monitoring in Chinese forests    
Zhishu Xiao,Xinhai Li,Xuezhi Wang,Qihai Zhou,Ruichang Quan,Xiaoli Shen,Sheng Li
Biodiv Sci   2014,22(6 ):704 -711. DOI:10.3724/SP.J.1003.2014.14075
Abstract  (1318 HTML2 PDF(pc) (538KB)(2669 Save
Table and FiguresReferenceRelated ArticlesMetrics
Camera trap survey of mammals and birds in Dinghushan Forest Dynamics Plot, Southern China    
Zhishu Xiao,Linfang Wu,Linfang Tang,Xueli Lu,Zhongliang Huang,Wanhui Ye,Xiaoqun Huang
Biodiv Sci   2014,22(6 ):823 -825. DOI:10.3724/SP.J.1003.2014.14027
Abstract  (877 HTML2 PDF(pc) (1931KB)(2180 Save
Table and FiguresReferenceRelated ArticlesMetrics
Camera trap survey of mammals and birds in Huaping National Nature Reserve, Guangxi    
Guohai Wang,Zepan Shi,Xiuju Liu,Qihai Zhou,Zhishu Xiao
Biodiv Sci   2014,22(6 ):785 -787. DOI:10.3724/SP.J.1003.2014.14125
Abstract  (987 HTML1 PDF(pc) (684KB)(1806 Save
Table and FiguresReferenceRelated ArticlesMetrics
Preliminary records of mammals and birds by camera traps in Baotianman Forest Dynamics Plot, Central China    
Zhishu Xiao,Xiaojun Du,Xuezhi Wang,Xiaoqun Huang,Manyu Yan
Biodiv Sci   2014,22(6 ):813 -815. DOI:10.3724/SP.J.1003.2014.14074
Abstract  (1055 HTML4 PDF(pc) (541KB)(1914 Save
Table and FiguresReferenceRelated ArticlesMetrics
Camera trap survey of animals in Xishuangbanna Forest Dynamics Plot, Yunnan    
Mingxia Zhang,Lin Cao,Ruichang Quan,Zhishu Xiao,Xiaofei Yang,Wenfu Zhang,Xuezhi Wang,Xiaobao Deng
Biodiv Sci   2014,22(6 ):830 -832. DOI:10.3724/SP.J.1003.2014.14064
Abstract  (1158 HTML7 PDF(pc) (488KB)(2549 Save
Table and FiguresReferenceRelated ArticlesMetrics
An introduction to wildlife camera trapping monitoring from Chinese Forest Biodiversity Monitoring Network (CForBio)    
Zhishu Xiao
Biodiv Sci   2014,22(6 ):808 -809. DOI:10.3724/SP.J.1003.2014.14108
Abstract  (1401 HTML2 PDF(pc) (332KB)(2388 Save
ReferenceRelated ArticlesMetrics
Distribution and abundance of Amur tiger, Amur leopard and their ungulate prey in Hunchun National Nature Reserve, Jilin    
Wenhong Xiao,Limin Feng,Xiaodan Zhao,Haitao Yang,Hailong Dou,Yanchao Cheng,Pu Mou,Tianming Wang,Jianping Ge
Biodiv Sci   2014,22(6 ):717 -724. DOI:10.3724/SP.J.1003.2014.14184
Abstract  (1610 HTML9 PDF(pc) (1207KB)(2759 Save
Table and FiguresReferenceRelated ArticlesMetrics
On the assessment of big cats and their prey populations based on camera trap data    
Zhilin Li,Aili Kang,Jianmin Lang,Yangang Xue,Yi Ren,Zhiwen Zhu,Jianzhang Ma,Peiqi Liu,Guangshun Jiang
Biodiv Sci   2014,22(6 ):725 -732. DOI:10.3724/SP.J.1003.2014.14079
Abstract  (1153 HTML2 PDF(pc) (997KB)(2198 Save
Table and FiguresReferenceRelated ArticlesMetrics
Preliminary survey of mammal diversity by camera traps and line transects in Shuanghe National Nature Reserve, Northeast China    
Peng Zhang,Guangshun Jiang,Zhishu Xiao
Biodiv Sci   2014,22(6 ):773 -775. DOI:10.3724/SP.J.1003.2014.14058
Abstract  (1172 HTML0 PDF(pc) (385KB)(2489 Save
Table and FiguresReferenceRelated ArticlesMetrics
Infrared camera traps in wildlife research and monitoring in China: issues and insights    
Lvbing Zhang,Shaopeng Cui,Yuanjun Huang,Daiqiang Chen,Huijie Qiao,Chunwang Li,Zhigang Jiang
Biodiv Sci   2014,22(6 ):696 -703. DOI:10.3724/SP.J.1003.2014.14225
Abstract  (1252 HTML6 PDF(pc) (457KB)(2950 Save
Table and FiguresReferenceRelated ArticlesMetrics
Applications of camera trapping to wildlife surveys in China    
Zhishu Xiao,Xinhai Li,Guangshun Jiang
Biodiv Sci   2014,22(6 ):683 -684. DOI:10.3724/SP.J.1003.2014.14244
Abstract  (1087 HTML9 PDF(pc) (249KB)(2811 Save
ReferenceRelated ArticlesMetrics
Seasonal activity patterns of ungulates in Qinling Mountains based on camera-trap data    
Xiaodong Jia,Xuehua Liu,Xingzhong Yang,Pengfeng Wu,Melissa Songer,Qiong Cai,Xiangbo He,Yun Zhu
Biodiv Sci   2014,22(6 ):737 -745. DOI:10.3724/SP.J.1003.2014.140073
Abstract  (1237 HTML5 PDF(pc) (651KB)(2169 Save
Table and FiguresReferenceRelated ArticlesMetrics
Camera traps and the minimum trapping effort for ground-dwelling mammals in fragmented habitats in the Thousand Island Lake, Zhejiang Province    
Aichun Xu,Xingfeng Si,Yanping Wang,Ping Ding
Biodiv Sci   2014,22(6 ):764 -772. DOI:10.3724/SP.J.1003.2014.14176
Abstract  (1019 HTML3 PDF(pc) (533KB)(2321 Save
Table and FiguresReferenceRelated ArticlesMetrics

  • wechat:swdyx_wx