Preliminary analysis of mammal and bird diversity monitored with camera traps in Medog, Tibet
Lijia Wen, Kun Shi, Jian Huang, Yang Song, Yumin Guo
Biodiv Sci . 2014, (6): 798 -799 .  DOI: 10.3724/SP.J.1003.2014.13256