Camera trap survey of mammals and birds in Dinghushan Forest Dynamics Plot, Southern China
Zhishu Xiao,Linfang Wu,Linfang Tang,Xueli Lu,Zhongliang Huang,Wanhui Ye,Xiaoqun Huang
Biodiv Sci . 2014, (6): 823 -825 .  DOI: 10.3724/SP.J.1003.2014.14027