On the assessment of big cats and their prey populations based on camera trap data
Zhilin Li,Aili Kang,Jianmin Lang,Yangang Xue,Yi Ren,Zhiwen Zhu,Jianzhang Ma,Peiqi Liu,Guangshun Jiang
Biodiv Sci . 2014, (6): 725 -732 .  DOI: 10.3724/SP.J.1003.2014.14079