Accepted Articles
Accepted, unedited articles published online and citable. The final edited and typeset version of record will appear in the future.

Please wait a minute...
For Selected: Toggle Thumbnails
Study on improving pollination accuracy of heterostylous Tirpitzia sinensis
Deimei Hu, Renxiu Yao, Yan Chen, Xiansong You, Shunyu Wang, Xiaoxin Tang, Xiaoyue Wang,
Biodiv Sci    DOI: 10.17520/biods.2020444
Accepted: 23 March 2021

Abstract38)      PDF (1021KB)(16)       Save
Camera-trapping survey of mammals and birds in the Gongga Mountain National Nature Reserve, Sichuan, China
Jiang Qiao Guoqing Jia Huaming Zhou Lin Gong Yong Jiang Nengwen Xiao Xiaoqi Gao Anxiang Wen Jie Wang
Biodiv Sci    DOI: 10.17520/biods.2020395
Accepted: 13 March 2021

Abstract117)      PDF (873KB)(107)       Save
Spatial distribution between three species of pheasants and mutual predator red fox (Vulpes vulpes) on Western Sichuan Plateau
Boyan Zou Gai Luo Bowei Zhu Jianghong Ran Chao Fang
Biodiv Sci    DOI: 10.17520/biods.2020438
Accepted: 11 March 2021

Abstract61)      PDF (749KB)(52)       Save
Anthropogenic disturbances affect the longitudinal patterns in the functional diversity of stream fishes, China
Jiayun He Dong Zhang Ling Chu Yunzhi Yan
Biodiv Sci    DOI: 10.17520/biods.2020434
Accepted: 09 March 2021

Abstract37)      PDF (1111KB)(59)       Save
A review on mechanisms underlying carotenoid-based coloration in birds
Boning Xue Yanyun Zhang Lu Dong
Biodiv Sci    DOI: 10.17520/biods.2020382
Accepted: 01 March 2021

Abstract125)      PDF (578KB)(109)       Save
Research advance in the diversity and ecology of Oncaeidae Giesbrecht, 1893
Rouxin Sun Yanguo Wang Bingpeng Xing Chunguang Wang Mao Lin
Biodiv Sci    DOI: 10.17520/biods.2020362
Accepted: 01 March 2021

Abstract29)      PDF (924KB)(27)       Save
Distribution and population status of Bovine species in China: Based on bibliometric analysis
Xing Chen Tianpei Guan Wenle Jiang Dandan Li Kong Yang Sheng Li
Biodiv Sci    DOI: 10.17520/biods.2020393
Accepted: 20 February 2021

Abstract145)      PDF (1105KB)(119)       Save
Using surveillance cameras to analyze the activity pattern of the Eurasian otters (Lutra lutra) and the efficiency of camera trap monitoring
Xuesong Han Zhengyi Dong Ge Zhao Xiang Zhao Xiangying Shi Zhi Lü Hongqi Li
Biodiv Sci    DOI: 10.17520/biods.2020388
Accepted: 18 February 2021

Abstract68)      PDF (1265KB)(72)       Save
Bird diversity and nestedness on fragmented woodlots in Huaxi University Town, Guizhou Province
Jinfeng Zheng Rong Tang Shuang He Su Wu Yuehong Chen Kai Zhang Yu Xu Xiao Zou
Biodiv Sci    DOI: 10.17520/biods.2020336
Accepted: 16 February 2021

Abstract101)      PDF (1063KB)(85)       Save
Effects of Different Grazing Intensities on Spider Diversity in Saihanwula Grassland
Yu Zhang Luyu Wang Changlin Xiang Meichun Duan Zhisheng Zhang
Biodiv Sci    DOI: 10.17520/biods.2020214
Accepted: 04 February 2021

Abstract49)      PDF (892KB)(115)       Save
Camera-trapping survey on mammals and birds in Baihe National Nature Reserve, Sichuan Province
Kai Huang Yaqiong Wan Jiaqi Li Yujing Zhu Zhiyu Sun Wancai Xia Dayong Li Baoping Ren
Biodiv Sci    DOI: 10.17520/biods.2020270
Accepted: 04 February 2021

Abstract70)      PDF (515KB)(53)       Save
Characterization of complete chloroplast genome in two species with extremely small populations (Firmiana danxiaensis and Firmiana kwangsiensis)
Qifeng Lu Zhihuan Huang Wenhua Luo
Biodiv Sci    DOI: 10.17520/biods.2020263
Accepted: 01 February 2021

Abstract62)      PDF (1358KB)(4)       Save
Bryophyte checklist of Anhui Province, China
Xueqin Shi, Jian Wang
Biodiv Sci    DOI: 10.17520/biods.2020314
Accepted: 01 February 2021

Abstract66)      PDF (2156KB)(57)       Save

Advances in the genetic regulating pathways of plant flowering time

Xiaofeng Yang , Xiaomeng Li , Wanjin Liao
Biodiv Sci   
Accepted: 01 February 2021

Abstract   (57)      PDF (1288KB)(27)       Save
The distribution pattern and biodiversity conservation of freshwater crabs in Hainan Island
Xiyang Hao Cha He Kelin Chu Zhixin Shen Qiang Zhao Wei Gao Da Pan Hongying Sun
Biodiv Sci    DOI: 10.17520/biods.2020326
Accepted: 17 January 2021

Abstract89)      PDF (1697KB)(100)       Save
Analysis on the work efficiency of IPBES and the effectiveness of scientific functions
Fengbin Dai, Yang Wu, Yuxue Pan, Boya Zhang, Yu Tian
Biodiv Sci    DOI: 10.17520/biods.2020250
Accepted: 13 January 2021

Abstract77)      PDF (597KB)(86)       Save
Bryophyte diversity and its threatened status in Xishuangbanna
Dongli Quan, Bin Yang, Wenzhang Ma#, Liang Song, #, Ting Shen
Biodiv Sci    DOI: 10.17520/biods.2020216
Accepted: 11 January 2021

Abstract85)      PDF (817KB)(101)       Save
Using infra-red cameras to survey diversities of mammals and birds in Sichuan Xuebaoding National Nature Reserve
Yunrui Ji Yi Tao Changlin Li Diqiang Li Zhao Ding Fang Liu
Biodiv Sci    DOI: 10.17520/biods.2020349
Accepted: 11 January 2021

Abstract91)      PDF (415KB)(81)       Save
Camera-trapping survey on diversities of mammals and birds in Forest Dynamics Plot in Hainan Jianfengling National Nature Reserve
Yunrui Ji Jinhua Mo Diqiang Li Han Xu Fang Liu
Biodiv Sci    DOI: 10.17520/biods.2020350
Accepted: 11 January 2021

Abstract71)      PDF (1350KB)(54)       Save
Effectiveness assessment of water retention ecosystem service in Qinling national nature reserves
Ming Cao, Junsheng Li, Wei Wang, Juyi Xia, Chunting Fen, Gang Fu, Wenjie Huang, Fangzheng Liu,
Biodiv Sci    DOI: 10.17520/biods.2020271
Accepted: 31 December 2020

Abstract81)      PDF (3349KB)(75)       Save

The characteristics of root and leaf morphological traits of different mycorrhizal tree species in subtropics

Yuanli Ouyang, Cancan Zhang, Xiaofan Lin, Lixin Tian, Hanjiao Gu, Fusheng Chen, Wensheng Bu,
Biodiv Sci    DOI: 10.17520/biods.2020368
Accepted: 11 December 2020

Abstract109)      PDF (1601KB)(97)       Save
Advances in spider ballooning research
Pengfeng Wu Shuyan Cui Ali Abid Guo Zheng
Biodiv Sci    DOI: 10.17520/biods.2020301
Accepted: 11 November 2020

Abstract108)      PDF (1202KB)(158)       Save
Principles, error sources and optimization suggestions of prevailing molecular dating methods
Yangkang Chen, Yi Wang, Jialiang Li, Wentao Wang, Duanyu Feng, Kangshan Mao
Biodiv Sci    DOI: 10.17520/biods.2020273
Accepted: 10 October 2020

Abstract310)      PDF (741KB)(363)       Save
Mechanisms regulating caste and behavior differentiation in social insects
Hui Zhang, Qian Liu, Xiaolei Huang
Biodiv Sci    DOI: 10.17520/biods.2020224
Accepted: 30 September 2020

Abstract276)      PDF (345KB)(232)       Save
Effect of climate change on the distribution and phenology of plants, insect pollinators, and their interactions
Biodiv Sci    DOI: 10.17520/biods.2020196
Accepted: 30 September 2020

Abstract300)      PDF (597KB)(345)       Save
Comprehensive comparison of different sampling methods for arthropod diversity in farmland
Meichun Duan Ruxia Qin Hongbin Zhang Baoxiong Chen Bin Jin Songbo Zhang Shaopeng Ren Shuquan Jin Shenghai Zhu Jianing Hua Yunhui Liu
Biodiv Sci    DOI: 10.17520/biods.2020034
Accepted: 25 September 2020

Abstract153)      PDF (451KB)(122)       Save
Effects of Transgenic rice H23 resistant to BPH and herbicide on non-target organisms
Sanhe Li Kai Liu Wenjun Zha Huashan Xu Peide Li Lei Zhou Aiqing You
Biodiv Sci    DOI: 10.17520/biods.2020295
Accepted: 20 September 2020

Abstract95)            Save
Predicting the spatial distribution of three Astragalus species and their pollinating bumblebees in China-Himalayas
Yuhan Shi Zongxin Ren Xin Xu Weijia Wang Jie Liu Yanhui Zhao Hong Wang
Biodiv Sci    DOI: 10.17520/biods.2020268
Accepted: 20 September 2020

Abstract177)            Save
Progress in marine habitat mapping — Concept, method, and applications
Wenjia Hu Qiulin Zhou Bin Chen Shengyun Yang Jiamei Xiao Jianguo Du Hao Huang Weiwei Yu Zhiyuan Ma
Biodiv Sci    DOI: 10.17520/biods.2020176
Accepted: 20 September 2020

Abstract162)      PDF (1492KB)(42)       Save

  • wechat:swdyx_wx