Accepted Articles
Accepted, unedited articles published online and citable. The final edited and typeset version of record will appear in the future.

Please wait a minute...
For Selected: Toggle Thumbnails
Autumn-winter habitat selection of rewilding Milu (Elaphurus davidianus)at the early stage after release in Dongting Lake wetland, China
Xin Xia Jing Ren Li Li Haiyang Wang Yucheng Song Daode Yang Zhigang Jiang
Biodiv Sci    DOI: 10.17520/biods.2021012
Accepted: 28 July 2021

Abstract8)      PDF (1187KB)(7)       Save
Food sources and nutrient levels of terrestrial animals in Caves, Yuping Town, Libo County, Guizhou Province
Chengxiang Xu Lu Zhao Weifeng Du Siqiang Zhang Yongying Wu Fei Zhou
Biodiv Sci    DOI: 10.17520/biods.2021086
Accepted: 28 July 2021

Abstract15)      PDF (1339KB)(13)       Save
Species diversity and geographical distribution of marine benthic shells in the coast and adjacent area of Pingtan Island, Fujian Province
Liang Hu
Biodiv Sci    DOI: 10.17520/biods.2021114
Accepted: 28 July 2021

Abstract3)      PDF (1040KB)(3)       Save

Multi-dimensional evaluation of small mammal diversity in tree line habitats across the Three Parallel Rivers of Yunnan Protected Areas: implications for conservation

Wenyu Song , Xueyou Li, Hongjiao Wang, Zhongzheng Chen, Shuiwang He, Xuelong Jiang
Biodiv Sci   
Accepted: 27 July 2021

Abstract   (10)      PDF (2488KB)(4)       Save
Genome size variations and species differentiation of Reaumuria soongarica
Xingke Fan Xia Yan Yuanyuan Feng Jinhua Ran Chaoju Qian Xiaoyue Yin Shanshan Zhou Tingzhou Fang Xiaofei Ma
Biodiv Sci    DOI: 10.17520/biods.2021057
Accepted: 27 July 2021

Abstract11)      PDF (1973KB)(7)       Save

Sexual system characteristics of Lilium concolor var. megalanthum in peatland

Yeqin Du, Di Zhang, Sai Wang, Lei Wang , Xingfu Yan, Zhanhui Tang
Biodiv Sci   
Accepted: 27 July 2021

Abstract   (6)      PDF (1679KB)(6)       Save

Comparison of polypore florae and diversity from temperate to subtropical forest zones in China

Yingda Wu, Weilin Mao, Yuan Yuan
Biodiv Sci    DOI: 10.17520/biods.2021094
Accepted: 27 July 2021

Abstract6)      PDF (1030KB)(3)       Save
A comparison of polyploids between the Qinghai-Tibet Plateau alpine and the Pan-Arctic regions
Jun ZHANG Huan-Wen Peng Wei Wang
Biodiv Sci   
Accepted: 27 July 2021

Abstract   (49)            Save
Population structure and genetic diversity of Culter recurviceps are revealed by multi-loci
Denggao Xiang, Yuefei Li, Xinhui Li, Weitao Chen, Xiuhui Ma
Biodiv Sci   
Accepted: 27 July 2021

Abstract   (14)      PDF (1227KB)(9)       Save
A geometric morphometric dataset of global stag beetles
Yijie Tong Mengna Zhang Josh Jenkins Shaw Xia Wan Xingke Yang Ming Bai
Biodiv Sci    DOI: 10.17520/biods.2021160
Accepted: 13 June 2021

Abstract81)      PDF (826KB)(58)       Save
Species diversity of macrofungi in Wuling Mountain National Nature Reserve
Miao Yang, Jie Zhang, Jiawei Bai, Jiangang Guo, Yahui Qu, Huiping Li,
Biodiv Sci    DOI: 10.17520/biods.2021020
Accepted: 28 May 2021

Abstract69)      PDF (873KB)(14)       Save
Prevalence and genetic characteristics of Bartonella species from bats in Yunnan Province
Dong-Mei LI Wei-Hong YANG Qing-Duo LI Qian HAN Xiu-Ping SONG Hong PAN Yun FENG
Biodiv Sci    DOI: 10.17520/biods.2021028
Accepted: 28 May 2021

Abstract32)      PDF (1605KB)(5)       Save

Diversity of endophytic bacteria in five tissues of Hippophae tibetana

Aimei Zhang, Yiran Yin, Weibao Kong, Xuetai Zhu, Yingli Yang
Biodiv Sci    DOI: 10.17520/biods.2021034
Accepted: 28 May 2021

Abstract76)            Save
Camera-trapping survey of mammals and birds in the Gongga Mountain National Nature Reserve, Sichuan, China
Jiang Qiao Guoqing Jia Huaming Zhou Lin Gong Yong Jiang Nengwen Xiao Xiaoqi Gao Anxiang Wen Jie Wang
Biodiv Sci    DOI: 10.17520/biods.2020395
Accepted: 13 March 2021

Abstract249)      PDF (873KB)(219)       Save

  • wechat:swdyx_wx