Accepted Articles
Accepted, unedited articles published online and citable. The final edited and typeset version of record will appear in the future.

Please wait a minute...
For Selected: Toggle Thumbnails
In-situ conservation of biodiversity in China: advances and prospects
Wei Wang Junsheng Li
Biodiv Sci    DOI: 10.17520/biods.2020070
Accepted: 17 January 2021

Abstract43)      PDF (825KB)(35)       Save
The distribution pattern and biodiversity conservation of freshwater crabs in Hainan Island
Xiyang Hao Cha He Kelin Chu Zhixin Shen Qiang Zhao Wei Gao Da Pan Hongying Sun
Biodiv Sci    DOI: 10.17520/biods.2020326
Accepted: 17 January 2021

Abstract28)      PDF (1697KB)(44)       Save
Analysis on the work efficiency of IPBES and the effectiveness of scientific functions
Fengbin Dai, Yang Wu, Yuxue Pan, Boya Zhang, Yu Tian
Biodiv Sci    DOI: 10.17520/biods.2020250
Accepted: 13 January 2021

Abstract31)      PDF (597KB)(31)       Save
Path-dependent speciation in the process of evolution
Min-Lan LI Chao Wang Ruiwu Wang
Biodiv Sci    DOI: 10.17520/biods.2020276
Accepted: 13 January 2021

Abstract13)      PDF (1666KB)(16)       Save
Analysis of driving forces underlying the diversity of fungal communities in complex contaminated tailings drainage
null
Biodiv Sci    DOI: 10.17520/biods.2020181
Accepted: 11 January 2021

Abstract13)            Save
Bryophyte diversity and its threatened status in Xishuangbanna
Dongli Quan, Bin Yang, Wenzhang Ma#, Liang Song, #, Ting Shen
Biodiv Sci    DOI: 10.17520/biods.2020216
Accepted: 11 January 2021

Abstract24)      PDF (2663KB)(24)       Save
Using infra-red cameras to survey diversities of mammals and birds in Sichuan Xuebaoding National Nature Reserve
Yunrui Ji Yi Tao Changlin Li Diqiang Li Zhao Ding Fang Liu
Biodiv Sci    DOI: 10.17520/biods.2020349
Accepted: 11 January 2021

Abstract34)      PDF (415KB)(31)       Save
Camera-trapping survey on diversities of mammals and birds in Forest Dynamics Plot in Hainan Jianfengling National Nature Reserve
Yunrui Ji Jinhua Mo Diqiang Li Han Xu Fang Liu
Biodiv Sci    DOI: 10.17520/biods.2020350
Accepted: 11 January 2021

Abstract19)      PDF (1350KB)(13)       Save
Effectiveness assessment of water retention ecosystem service in Qinling national nature reserves
Ming Cao, Junsheng Li, Wei Wang, Juyi Xia, Chunting Fen, Gang Fu, Wenjie Huang, Fangzheng Liu,
Biodiv Sci    DOI: 10.17520/biods.2020271
Accepted: 31 December 2020

Abstract44)      PDF (3349KB)(42)       Save
Progress and analysis on the management effectiveness evaluation of protected area based on Aichi biodiversity target 11th in China
Bin Feng Diqiang Li Yuguang Zhang Yadong Xue
Biodiv Sci    DOI: 10.17520/biods.2020061
Accepted: 21 December 2020

Abstract63)            Save

The characteristics of root and leaf morphological traits of different mycorrhizal tree species in subtropics

Yuanli Ouyang, Cancan Zhang, Xiaofan Lin, Lixin Tian, Hanjiao Gu, Fusheng Chen, Wensheng Bu,
Biodiv Sci    DOI: 10.17520/biods.2020368
Accepted: 11 December 2020

Abstract38)      PDF (1601KB)(53)       Save
Advances in spider ballooning research
Pengfeng Wu Shuyan Cui Ali Abid Guo Zheng
Biodiv Sci    DOI: 10.17520/biods.2020301
Accepted: 11 November 2020

Abstract72)      PDF (1202KB)(101)       Save
Diversity patterns and effect factors of Ranunculaceae in eastern Eurasia
Yichao Li Yongsheng Chen Denis Sandanov Ao Luo Tong Lü Xiangyan Su Yunpeng Liu Qinggang Wang Viktor Chepinoga Sergey Dudov Wei Wang Zhiheng Wang
Biodiv Sci    DOI: 10.17520/biods.2020246
Accepted: 22 October 2020

Abstract142)            Save
Principles, error sources and optimization suggestions of prevailing molecular dating methods
Yangkang Chen, Yi Wang, Jialiang Li, Wentao Wang, Duanyu Feng, Kangshan Mao
Biodiv Sci    DOI: 10.17520/biods.2020273
Accepted: 10 October 2020

Abstract240)      PDF (741KB)(258)       Save
Mechanisms regulating caste and behavior differentiation in social insects
Hui Zhang, Qian Liu, Xiaolei Huang
Biodiv Sci    DOI: 10.17520/biods.2020224
Accepted: 30 September 2020

Abstract225)      PDF (345KB)(147)       Save
Effect of climate change on the distribution and phenology of plants, insect pollinators, and their interactions
Biodiv Sci    DOI: 10.17520/biods.2020196
Accepted: 30 September 2020

Abstract212)      PDF (597KB)(253)       Save
China's Practice to Promote the Biodiversity Conservation in Transboundary Areas
Tianbao Qin Xin Yuan
Biodiv Sci    DOI: 10.17520/biods.2020104
Accepted: 29 September 2020

Abstract89)      PDF (435KB)(78)       Save
Comprehensive comparison of different sampling methods for arthropod diversity in farmland
Meichun Duan Ruxia Qin Hongbin Zhang Baoxiong Chen Bin Jin Songbo Zhang Shaopeng Ren Shuquan Jin Shenghai Zhu Jianing Hua Yunhui Liu
Biodiv Sci    DOI: 10.17520/biods.2020034
Accepted: 25 September 2020

Abstract106)      PDF (451KB)(85)       Save
Effects of Transgenic rice H23 resistant to BPH and herbicide on non-target organisms
Sanhe Li Kai Liu Wenjun Zha Huashan Xu Peide Li Lei Zhou Aiqing You
Biodiv Sci    DOI: 10.17520/biods.2020295
Accepted: 20 September 2020

Abstract71)            Save
Predicting the spatial distribution of three Astragalus species and their pollinating bumblebees in China-Himalayas
Yuhan Shi Zongxin Ren Xin Xu Weijia Wang Jie Liu Yanhui Zhao Hong Wang
Biodiv Sci    DOI: 10.17520/biods.2020268
Accepted: 20 September 2020

Abstract135)            Save
The difference in community structure and behavioral composition of shorebirds between two habitats within a Suadae salsa saltmarsh-mudflat wetland mosaics
Jing , Zhang Yu Bai Ziqiang Huang Zhengwang Zhang Donglai Li
Biodiv Sci    DOI: 10.17520/biods.2020189
Accepted: 20 September 2020

Abstract138)      PDF (702KB)(10)       Save
Progress in marine habitat mapping — Concept, method, and applications
Wenjia Hu Qiulin Zhou Bin Chen Shengyun Yang Jiamei Xiao Jianguo Du Hao Huang Weiwei Yu Zhiyuan Ma
Biodiv Sci    DOI: 10.17520/biods.2020176
Accepted: 20 September 2020

Abstract89)            Save
Biodiversity and spatiotemporal variations of benthic macroinvertebrates in Baoying Lake, Yangzhou, Jiangsu
Rui Hu Ruxiao Wang Meng Li Yuhui Xing Da Pan Haigen Xu Hongying Sun
Biodiv Sci    DOI: 10.17520/biods.2020023
Accepted: 12 September 2020

Abstract134)      PDF (4688KB)(45)       Save
Mammal Fauna and Biodiversity in Northeastern Taihang Mountains
Xiangli Bu Jing Wang Jiayi Wu Taifu Sun Rongwei Xiang Qingbin Lu Yinghong Hao Zhishu Xiao Shaopeng Cui Yan Sheng Xiuxiang Meng
Biodiv Sci    DOI: 10.17520/biods.2020081
Accepted: 12 September 2020

Abstract108)            Save
Progress, achievements and prospects of biodiversity protection in Yunnan Province
Chunhui Liu Lun Yin
Biodiv Sci    DOI: 10.17520/biods.2020082
Accepted: 12 September 2020

Abstract165)            Save
Fish diversity and resource status in the Yangxian Section of the Hanjiang River under the context of inter-basin water transfer
Yang Zhao Chengyi Niu Xuejian Li Haibo Liu Guang Sun Zunlan Luo Yahui Zhao
Biodiv Sci    DOI: 10.17520/biods.2020158
Accepted: 12 September 2020

Abstract98)            Save
The achievements and experiences of UNDP-GEF biodiversity projects in China
Chaode Ma Xinhua Zhao Cheng Zheng Fei Leng
Biodiv Sci    DOI: 10.17520/biods.2020128
Accepted: 30 July 2020

Abstract183)            Save
Progress of agricultural biodiversity conservation in China
Xiaoming Zheng Qingwen Yang
Biodiv Sci    DOI: 10.17520/biods.2020077
Accepted: 28 July 2020

Abstract161)            Save
Biocrusts impact niche separation of ammonia oxidizing microorganisms in the Gurbantunggut Desert, northwestern China
Liu Xin, Xiaoying Rong, Yuanming Zhang
Biodiv Sci    DOI: 10.17520/biods.2019415
Accepted: 12 June 2020

Abstract133)      PDF (430KB)(43)       Save

  • wechat:swdyx_wx