Seasonal activity patterns of ungulates in Qinling Mountains based on camera-trap data
Xiaodong Jia,Xuehua Liu,Xingzhong Yang,Pengfeng Wu,Melissa Songer,Qiong Cai,Xiangbo He,Yun Zhu
Biodiv Sci . 2014, (6): 737 -745 .  DOI: 10.3724/SP.J.1003.2014.140073