Default Latest Most Read
Toggle Thumbnails
Effects of grazing on bees and suggestions for its ecological restoration    
Qiujie Zhao, Huijun Guo, Guangtao Meng, Mingchuan Zhong, Jun Yin, Zhuocheng Liu, Pinrong Li, Li Chen, Yi Tao, Sheng Qiu, Hong Wang, Yanhui Zhao
Biodiv Sci   2023,31(5 ):23037 -. DOI:10.17520/biods.2023037
Abstract  (380 HTML22 PDF(pc) (561KB)(549 Save
Table and FiguresReferenceRelated ArticlesMetrics
Spatial pattern and driving factors on the prevalence of red imported fire ant (Solenopsis invicta) in island cities: A case study of Haitan Island, Fujian    
Hong Chen, Xiaoqing Xian, Yixue Chen, Na Lin, Miaomiao Wang, Zhipeng Li, Jian Zhao
Biodiv Sci   2023,31(5 ):22501 -. DOI:10.17520/biods.2022501
Abstract  (179 HTML7 PDF(pc) (1765KB)(176 Save
Table and FiguresReferenceRelated ArticlesMetrics
Edge effect in plantation patches based on moth diversity    
Manwei Duan, Xiang Li, Yang Zhou, Minxin Zhao, Xiuling Sun, Bing Han, Gang Zhang, Zihao Quan, Kai Li
Biodiv Sci   2023,31(5 ):23074 -. DOI:10.17520/biods.2023074
Abstract  (269 HTML11 PDF(pc) (2184KB)(241 Save
Table and FiguresReferenceRelated ArticlesMetrics
Pollination difference between Apis cerana cerana and Apis mellifera ligustica during the late autumn and winter    
Fan Wu, Shenyun Liu, Huqiang Jiang, Qian Wang, Kaiwei Chen, Hongliang Li
Biodiv Sci   2023,31(5 ):22528 -. DOI:10.17520/biods.2022528
Abstract  (382 HTML17 PDF(pc) (4546KB)(395 Save
Table and FiguresReferenceRelated ArticlesMetrics
Diversity of oviposition and pollination behaviors of Ceratosolen spp. in female phase figs of subgenus Sycomorus    
Manjuan Huang, Xuemin Wang, Baige Miao, Yanqiong Peng
Biodiv Sci   2023,31(5 ):23060 -. DOI:10.17520/biods.2023060
Abstract  (224 HTML19 PDF(pc) (1663KB)(245 Save
Table and FiguresReferenceRelated ArticlesMetrics
Spatial distribution of species diversity of solitary wasps (Vespidae) and its responses to environmental factors in the Chebaling National Nature Reserve, Guangdong Province    
Muqing Lin, Yingming Zhang, Fang Ouyang, Zufei Shu, Chaodong Zhu, Zhishu Xiao
Biodiv Sci   2023,31(2 ):22310 -. DOI:10.17520/biods.2022310
Abstract  (536 HTML38 PDF(pc) (3603KB)(454 Save
Table and FiguresReferenceRelated ArticlesMetrics
Diversity of cavity-nesting Hymenoptera and their parasitoids in subtropical forests, southeastern China    
Shikun Guo, Mingqiang Wang, Pengfei Guo, Jingting Chen, Zeqing Niu, Arong Luo, Juanjuan Yang, Qingsong Zhou, Chaodong Zhu
Biodiv Sci   2023,31(2 ):22060 -. DOI:10.17520/biods.2022060
Abstract  (695 HTML79 PDF(pc) (3685KB)(625 Save
Table and FiguresReferenceRelated ArticlesMetrics
Insect diversity in different stand types of urban forest: A case study at the southern foot of Zijin Mountain, Nanjing    
Chufei Tang, Cheng Ge, Ye Cao, Hongyi Cao, Xiaoxiao Song, Huaijian Liao
Biodiv Sci   2023,31(2 ):22357 -. DOI:10.17520/biods.2022357
Abstract  (817 HTML25 PDF(pc) (8998KB)(752 Save
Table and FiguresReferenceRelated ArticlesMetrics
Patterns and environmental drivers of the butterfly diversity in the western region of Qinling Mountains    
Chao Zhang, Juan Li, Haiyun Cheng, Jiachong Duan, Zhao Pan
Biodiv Sci   2023,31(1 ):22272 -. DOI:10.17520/biods.2022272
Abstract  (581 HTML79 PDF(pc) (2529KB)(1088 Save
Table and FiguresReferenceRelated ArticlesMetrics
Taxonomy, species diversity and distribution patterns of fungus-feeding Phlaeothripidae in China    
Jun Wang, Chao Zhao
Biodiv Sci   2022,30(12 ):22128 -. DOI:10.17520/biods.2022128
Abstract  (477 HTML55 PDF(pc) (7452KB)(390 Save
Table and FiguresReferenceRelated ArticlesMetrics
Effects of ant nest microhabitats on the diversity of soil macrofauna in gobi ecosystems    
Yilin Feng, Yongzhen Wang, Yongyi Lin, Wenzhi Zhao, Junwei Gao, Jiliang Liu
Biodiv Sci   2022,30(12 ):22282 -. DOI:10.17520/biods.2022282
Abstract  (347 HTML125 PDF(pc) (1045KB)(265 Save
Table and FiguresReferenceRelated ArticlesMetrics
Dynamic change of ground-dwelling beetle community in a gobi desert of the middle of Hexi Corridor and its influencing factors    
Yongyi Lin, Yongzhen Wang, Yilin Feng, Wenzhi Zhao, Junwei Gao, Jiliang Liu
Biodiv Sci   2022,30(12 ):22343 -. DOI:10.17520/biods.2022343
Abstract  (356 HTML164 PDF(pc) (1227KB)(369 Save
Table and FiguresReferenceRelated ArticlesMetrics
Effects of soil macro- and meso-fauna on the decomposition of cattle and horse dung pats in a semi-arid steppe    
Jianwei Cheng, Yadong Wang, Yanan Wang, Ying Li, Ying Guo, Zheng Bai, Xinmin Liu, Frank Yonghong Li
Biodiv Sci   2022,30(12 ):22575 -. DOI:10.17520/biods.2022575
Abstract  (378 HTML23 PDF(pc) (773KB)(393 Save
Table and FiguresReferenceRelated ArticlesMetrics
Application of genomics technology in biodiversity conservation research    
Shanlin Liu, Na Qiu, Shuyi Zhang, Zhunan Zhao, Xin Zhou
Biodiv Sci   2022,30(10 ):22441 -. DOI:10.17520/biods.2022441
Abstract  (988 HTML56 PDF(pc) (782KB)(1461 Save
Table and FiguresReferenceRelated ArticlesMetrics
Research progress on insect diversity    
Mingqiang Wang, Arong Luo, Qingsong Zhou, Jingting Chen, Tingting Xie, Yi Li, Douglas Chesters, Xiaoyu Shi, Hui Xiao, Huanji Liu, Qiang Ding, Xuan Zhou, Yiping Luo, Yuanyuan Lu, Yijie Tong, Zhengyu Zhao, Ming Bai, Pengfei Guo, Sichong Chen, Akihiro Nakamura, Yanqiong Peng, Yanhui Zhao, Shuhua Wei, Xiaolong Lin, Huayan Chen, Shixiao Luo, Yanhui Lu, Liang Lu, Jianping Yu, Xin Zhou, Yi Zou, Hao Lu, Chaodong Zhu
Biodiv Sci   2022,30(10 ):22454 -. DOI:10.17520/biods.2022454
Abstract  (1238 HTML72 PDF(pc) (881KB)(1493 Save
ReferenceRelated ArticlesMetrics
Bio-inventory in China: Progress and perspectives    
Jianping Jiang, Cheng Du, Bing Liu, Ke Wang, Lei Cai, Qiang Li, Xiaolei Huang
Biodiv Sci   2022,30(10 ):22531 -. DOI:10.17520/biods.2022531
Abstract  (715 HTML44 PDF(pc) (1309KB)(1050 Save
Table and FiguresReferenceRelated ArticlesMetrics
Cavity-dwelling ants tend to colonize close to artificial light    
Runming Yang, Akihiro Nakamura
Biodiv Sci   2022,30(8 ):22067 -. DOI:10.17520/biods.2022067
Abstract  (549 HTML21 PDF(pc) (1196KB)(538 Save
Table and FiguresReferenceRelated ArticlesMetrics
Annual report of new insect taxa of Chinese Hemiptera and 28 other orders described in 2021    
Tongyi Liu, Liyun Jiang, Gexia Qiao
Biodiv Sci   2022,30(8 ):22300 -. DOI:10.17520/biods.2022300
Abstract  (611 HTML23 PDF(pc) (1469KB)(783 Save
Table and FiguresReferenceRelated ArticlesMetrics
Taxonomic yearbook of extant Coleoptera in 2021    
Shuangyi Wang, Xuan Zhou, Yiping Luo, Qiang Ding, Lulu Li, Yuanyuan Lu, Sheng Li, Ning Liu, Chenyang Zhang, Ziyue Guo, Aimin Shi, Ming Bai
Biodiv Sci   2022,30(8 ):22140 -. DOI:10.17520/biods.2022140
Abstract  (1010 HTML15 PDF(pc) (5117KB)(567 Save
Table and FiguresReferenceRelated ArticlesMetrics
New taxa of Diptera from China in 2021    
Chen Lin, Bing Zhang, Liang Wang, Ding Yang
Biodiv Sci   2022,30(8 ):22192 -. DOI:10.17520/biods.2022192
Abstract  (484 HTML20 PDF(pc) (1546KB)(557 Save
Table and FiguresReferenceRelated ArticlesMetrics
Annual report of new taxa for Chinese Lepidoptera in 2021    
Abdukirim Gulzar, Xiuying Zhang, Subinur Eli, Houhun Li
Biodiv Sci   2022,30(8 ):22191 -. DOI:10.17520/biods.2022191
Abstract  (659 HTML15 PDF(pc) (1159KB)(576 Save
Table and FiguresReferenceRelated ArticlesMetrics
New taxa of the order Hymenoptera in 2021    
Huanxi Cao, Arong Luo, Zeqing Niu, Yanzhou Zhang, Hui Xiao, Chaodong Zhu
Biodiv Sci   2022,30(8 ):22162 -. DOI:10.17520/biods.2022162
Abstract  (615 HTML24 PDF(pc) (3148KB)(2407 Save
Table and FiguresReferenceRelated ArticlesMetrics
Mitochondrial genome data of three aphid species    
Congcong Lu, Qian Liu, Xiaolei Huang
Biodiv Sci   2022,30(7 ):22204 -. DOI:10.17520/biods.2022204
Abstract  (528 HTML36 PDF(pc) (1660KB)(535 Save

Database/Dataset Profile

Title Mitochondrial genome data of three aphid species
Authors Congcong Lu, Qian Liu, Xiaolei Huang
Corresponding author Xiaolei Huang (huangxl@fafu.edu.cn)
Time range 2015-2017
Geographical scope Quanzhou (Fujian), Fuzhou (Fujian)
File size 48 MB
Data format *.fasta, *.xlsx, *.tif
Data link http://www.dataopen.info/home/datafile/index/id/252
http://doi.org/10.24899/do.202204004
https://www.biodiversity-science.net/fileup/1005-0094/DATA/2022204.zip
Database/Dataset composition The dataset consists of 7 data files in total, containing 3 sequence files, with a data volume of 50 KB; one excel data files, with a data volume of 37 KB; and 3 picture files, with a data volume of 47.4 MB.
Table and FiguresReferenceRelated ArticlesMetrics
Species diversity and driving factors of benthic macroinvertebrate assemblages in the middle and lower reaches of the Yarlung Zangbo River    
Zhengfei Li, Xiaoming Jiang, Jun Wang, Xingliang Meng, Junqian Zhang, Zhicai Xie
Biodiv Sci   2022,30(6 ):21431 -. DOI:10.17520/biods.2021431
Abstract  (1061 HTML86 PDF(pc) (14619KB)(786 Save
Table and FiguresReferenceRelated ArticlesMetrics
Elevational patterns of life history and ecological trait diversity of aquatic insects in the middle of the Lancang River: The effects of climate and land use variables    
Fei Fu, Huiyu Wei, Yuteng Chang, Beixin Wang, Kai Chen
Biodiv Sci   2022,30(5 ):21332 -. DOI:10.17520/biods.2021332
Abstract  (648 HTML62 PDF(pc) (2085KB)(612 Save
Table and FiguresReferenceRelated ArticlesMetrics
Flower diversity and pollination strategy in Araceae    
Dexin Liu, Qingfeng Wang, Chunfeng Yang
Biodiv Sci   2022,30(3 ):21426 -. DOI:10.17520/biods.2021426
Abstract  (1286 HTML225 PDF(pc) (4129KB)(1288 Save
Table and FiguresReferenceRelated ArticlesMetrics
Trend of Chinese Orthoptera taxonomy research based on holotype specimens    
Jiangrong Huang, Jiaxin Tang, Zhuqing He
Biodiv Sci   2022,30(3 ):21314 -. DOI:10.17520/biods.2021314
Abstract  (472 HTML21 PDF(pc) (3918KB)(431 Save
Table and FiguresReferenceRelated ArticlesMetrics
The world new taxa of Coleoptera in 2020    
Qiang Ding, Lulu Li, Yuanyuan Lu, Xuan Zhou, Sheng Dai, Fan Yang, Jiabao Wang, Yuena Chen, Yinying Sheng, Shuai Gu, Ming Bai
Biodiv Sci   2022,30(3 ):21507 -. DOI:10.17520/biods.2021507
Abstract  (825 HTML154 PDF(pc) (2944KB)(1088 Save
Table and FiguresReferenceRelated ArticlesMetrics
Diversity and influencing factors of flower-visiting insects in the Yanshan area    
Yiru Han, Qiqi Xue, Houjuan Song, Jingyu Qi, Ruihe Gao, Shaopeng Cui, Lina Men, Zhiwei Zhang
Biodiv Sci   2022,30(3 ):21448 -. DOI:10.17520/biods.2021448
Abstract  (838 HTML571 PDF(pc) (2324KB)(1270 Save
Table and FiguresReferenceRelated ArticlesMetrics
Effects of termite activities on a secondary forest and plantations in the mid-subtropical zone    
Dingyi Wang, Xiangyin Ni, Kai Yue, Xiaoyue Zhang, Zijia Kang, Ling Zhu, Fuzhong Wu
Biodiv Sci   2022,30(3 ):21324 -. DOI:10.17520/biods.2021324
Abstract  (585 HTML215 PDF(pc) (2780KB)(526 Save
Table and FiguresReferenceRelated ArticlesMetrics
Effects of organic planting on arthropod diversity in farmland: A meta-analysis    
Fangqian Huang, Chao Wang, Mingqing Liu, Qiuhui Chen, Xiao Han, Lei Wang, Yunguan Xi, Jibing Zhang
Biodiv Sci   2022,30(1 ):21243 -. DOI:10.17520/biods.2021243
Abstract  (531 HTML613 PDF(pc) (1005KB)(512 Save
Table and FiguresReferenceRelated ArticlesMetrics
Overview of E. O. Wilson’s academic career and ant-research achievements    
Yandong Chen, Cong Liu, Zhuo Chen, Zhilin Chen, Ming Bai
Biodiv Sci   2022,30(1 ):22018 -. DOI:10.17520/biods.2022018
Abstract  (700 HTML42 PDF(pc) (1271KB)(653 Save
Table and FiguresReferenceRelated ArticlesMetrics
A comparative study on the collection effectiveness of beetles by three passive acquisition methods in Shing Mun (Hong Kong)    
Bei Teng, Haidong Yang, Yijie Tong, Manhin Leung, Kahong Cheung, Yingming Lee, Benoit Guénard, Ming Bai
Biodiv Sci   2021,29(10 ):1386 -1395. DOI:10.17520/biods.2021050
Abstract  (841 HTML532 PDF(pc) (3250KB)(881 Save
Table and FiguresReferenceRelated ArticlesMetrics
A photographic dataset of the beetle specimens from a SITE100 standardized sampling area in Huaping, Guangxi    
Panpan Li, Yijie Tong, Haoyu Cao, Guosen Rong, Shiqing Qin, Xingke Yang, Guoquan Wang, Ming Bai
Biodiv Sci   2021,29(9 ):1165 -1169. DOI:10.17520/biods.2021212
Abstract  (1187 HTML57 PDF(pc) (5179KB)(740 Save

Database/Dataset Profile

Title A photographic dataset of the beetle specimens from a SITE100 standardized sampling area in Huaping, Guangxi
Authors Panpan Li, Yijie Tong, Haoyu Cao, Guosen Rong, Shiqing Qin, Xingke Yang, Guoquan Wang, Ming Bai
Corresponding authors Guoquan Wang (wangguoquan0@163.com), Ming Bai (baim@ioz.ac.cn)
Time range 2020.05.09-2020.11.23
Geographical scope Huaping, 109°47'07"-109°58'10" E, 25°28'55"-25°39'15" N
File size 6.32GB
Data format *.zip
Data link https://www.scidb.cn/s/VVveuq
http://doi.org/10.11922/sciencedb.00061
https://www.biodiversity-science.net/fileup/1005-0094/DATA/2021212.zip
Database/Dataset composition The dataset consists of four parts. The first part is the original photos of all beetle specimens obtained from all traps at various collection points, with a total of 644 photos. After compression, the file name is 照片-1.zip. The second part is the photos of beetles grouped by morphological species. After compression, the file name is 照片-2.zip. The third part is the statistics of each beetle specimen: the collection method, and the longitude, latitude, and altitude of its sampling point. The file name for this dataset is 数据-1.zip. The fourth part is detailed identification information of the morphological species of each specimen. The file name is 数据-2.zip.
Table and FiguresReferenceRelated ArticlesMetrics
A dataset on the diversity and geographical distributions of hemipteran insects in China    
Junjie Li, Huanhuan Liu, Yangxue Wu, Lingda Zeng, Xiaolei Huang
Biodiv Sci   2021,29(9 ):1154 -1158. DOI:10.17520/biods.2021187
Abstract  (1770 HTML111 PDF(pc) (916KB)(1243 Save
ReferenceRelated ArticlesMetrics
Annual report of new taxa for Chinese Hemiptera and 28 other orders of Insecta in 2020    
Tongyi Liu, Jing Chen, Liyun Jiang, Gexia Qiao
Biodiv Sci   2021,29(8 ):1050 -1057. DOI:10.17520/biods.2021200
Abstract  (1473 HTML50 PDF(pc) (2457KB)(2680 Save
Table and FiguresReferenceRelated ArticlesMetrics
New taxa of Coleoptera from China in 2020    
Lulu Li, Yuanyuan Lu, Pingping Du, Yuhuan He, Xiaoyi Dong, Jiasheng Hao, Xingke Yang, Ming Bai
Biodiv Sci   2021,29(8 ):1044 -1049. DOI:10.17520/biods.2021164
Abstract  (1582 HTML44 PDF(pc) (1530KB)(2169 Save
Table and FiguresReferenceRelated ArticlesMetrics
New taxa of Diptera from China in 2020    
Bing Zhang, Liang Wang, Shuangmei Ding, Ding Yang
Biodiv Sci   2021,29(8 ):1040 -1043. DOI:10.17520/biods.2021183
Abstract  (1058 HTML24 PDF(pc) (724KB)(790 Save
Table and FiguresReferenceRelated ArticlesMetrics
Annual report of new taxa for Chinese Lepidoptera in 2020    
Mujie Qi, Hao Sun, Xinghai Zuo, Houhun Li
Biodiv Sci   2021,29(8 ):1035 -1039. DOI:10.17520/biods.2021245
Abstract  (1126 HTML42 PDF(pc) (853KB)(2119 Save
Table and FiguresReferenceRelated ArticlesMetrics
New taxa and taxonomic changes of Hymenoptera from China in 2020    
Huanxi Cao, Zeqing Niu, Pu Tang, Tao Li, Chaodong Zhu
Biodiv Sci   2021,29(8 ):1026 -1034. DOI:10.17520/biods.2021167
Abstract  (1196 HTML56 PDF(pc) (2115KB)(2028 Save
Table and FiguresReferenceRelated ArticlesMetrics

  • wechat:swdyx_wx