Mitochondrial genome data of three aphid species
Congcong Lu, Qian Liu, Xiaolei Huang
Biodiv Sci . 2022, (7): 22204 .  DOI: 10.17520/biods.2022204