Biodiversity Science ›› 1999, Vol. 07 ›› Issue (2): 140-144.doi: 10.17520/biods.1999021

• 论文 • Previous Article     Next Article

The scope and content of study on soil biodiversity and its sustainable exploitation

ZHANG Jia-En   

  1. Institute of Tropical and Subtropical Ecology , South China Agricultural University ,Guangzhou  510642
  • Received:1998-05-26 Revised:1998-07-28 Online:1999-05-20

Soil biodiversity is an ignored study field , a lot of researches should be conducted urgently , which include : (1) field investigation of soil biodiversity ( the types , composition , distribution and data base of soil organisms) ; (2) study on functions and physio2ecological processes ; (3) the loss mechanism and restoration of soil biodiversity ; (4) study on the conservation and exploitation of soil biodiversity. Moreover , promising for it is utilization sustainable of the resource of living organisms in soils including edible animals , natural enemy organisms , rhizosphere microbes , biofertilizers and indicator organisms for environment pollution.

Key words: plant diversity, distribution pattern, hot-spot, China

[1] Jiang Kaiwen, Pan Bo, Tian Bin. Recent taxonomic changes for Fabaceae (Leguminosae) genera in China [J]. Biodiv Sci, 2019, 27(6): 689-697.
[2] Chen Xing, Zhao Lianjun, Hu Xixi, Luo Chunping, Liang Chunping, Jiang Shiwei, Liang Lei, Zheng Weichao, Guan Tianpei. Impact of livestock terrain utilization patterns on wildlife: A case study of Wanglang National Nature Reserve [J]. Biodiv Sci, 2019, 27(6): 630-637.
[3] Li Qiang, Wang Bin, Deng Yun, Lin Luxiang, Dawa Zhaxi, Zhang Zhiming. Correlation between spatial distribution of forest canopy gaps and plant diversity indices in Xishuangbanna tropical forests [J]. Biodiv Sci, 2019, 27(3): 273-285.
[4] Fan Jingyu, Li Hanpeng, Yang Zhuo, Zhu Gengping. Selecting the best native individual model to predict potential distribution of Cabomba caroliniana in China [J]. Biodiv Sci, 2019, 27(2): 140-148.
[5] Chen Zuoyi, Xu Xiaojing, Zhu Suying, Zhai Mengyi, Li Yang. Species diversity and geographical distribution of the Chaetoceros lorenzianus complex along the coast of China [J]. Biodiv Sci, 2019, 27(2): 149-158.
[6] Ren Peng,Yu Jianping,Chen Xiaonan,Shen Xiaoli,Song Xiao,Zhang Tiantian,Yu Yongquan,Ding Ping. Seasonal variation in the distribution of Elliot’s pheasant (Syrmaticus ellioti) in Gutianshan National Nature Reserve [J]. Biodiv Sci, 2019, 27(1): 13-23.
[7] Dong-Ting ZOU, Qing-Gang WANG, Ao LUO, Zhi-Heng WANG. Species richness patterns and resource plant conservation assessments of Rosaceae in China [J]. Chin J Plant Ecol, 2019, 43(1): 1-15.
[8] CHEN Yi-Chao, ZHAO Ying, SONG Xi-Qiang, REN Ming-Xun. Difference in spatial distribution patterns and population structures of Rhododendron hainanense between both sides of riparian bends [J]. Chin J Plan Ecolo, 2018, 42(8): 841-849.
[9] Yu Zhang, Gang Feng. Distribution pattern and mechanism of insect species diversity in Inner Mongolia [J]. Biodiv Sci, 2018, 26(7): 701-706.
[10] Chen Fan, Qian Qian, Wang Tai, Dong Aiwu, Qi Xiaoquan, Zuo Jianru, Yang Shuhua, Lin Rongcheng, Xiao Langtao, Gu Hongya, Chen Zhiduan, Jiang Liwen, Bai Yongfei, Kong Hongzhi, Chong Kang. Research Advances in Plant Science in China in 2017 [J]. Chin Bull Bot, 2018, 53(4): 391-440.
[11] Yuan-Feng SUN, Hong-Wei WAN, Yu-Jin ZHAO, Shi-Ping CHEN, Yong-Fei BAI. Spatial patterns and drivers of root turnover in grassland ecosystems in China [J]. Chin J Plan Ecolo, 2018, 42(3): 337-348.
[12] LIU Hai-Yue, LI Xin-Mei, ZHANG Lin-Lin, WANG Jiao-Jiao, HE Xue-Li. Eco-geographical distribution of arbuscular mycorrhizal fungi associated with Hedysarum scoparium in the desert zone of northwestern China [J]. Chin J Plan Ecolo, 2018, 42(2): 252-260.
[13] Ruiyu Fu, Hongxin Su, Zhonghua Zhang, Gang Hu. Research trends and hotspots of Chinese Forest Biodiversity Monitoring Network (CForBio): A bibliometric analysis [J]. Biodiv Sci, 2018, 26(12): 1255-1267.
[14] GU Xiang, ZHANG Shi-Ji, LIU Zhao-Dan, LI Lei-Da, CHEN Jin-Lei, WANG Liu-Fang, FANG Xi. Effects of vegetation restoration on soil organic carbon mineralization in the east of Hunan, China [J]. Chin J Plant Ecol, 2018, 42(12): 1211-1224.
[15] Xiuqin Yin, Yan Tao, Haixia Wang, Chen Ma, Xinchang Kou, Huan Xu, Dong Cui. Forest soil fauna ecology in Northeast China: Review and prospect [J]. Biodiv Sci, 2018, 26(10): 1083-1090.
Viewed
Full text


Abstract

Cited

  Shared   
  Discussed   
[1] ZHAO Yun-Yun ZHOU Xiao-Mei YANG Cai. Production of Hybrid F1 Between Avena magna and Avena nuda and It''s Identification[J]. Chin Bull Bot, 2003, 20(03): 302 -306 .
[2] ZHANG Zhi-Meng, WAN Shu-Bo, NING Tang-Yuan, DAI Liang-Xiang. EFFECTS OF NITROGEN LEVEL ON NITROGEN METABOLISM AND CORRELATING ENZYME ACTIVITY IN PEANUT[J]. Chin J Plan Ecolo, 2008, 32(6): 1407 -1416 .
[3] RAN Jing-Cheng, CHEN Hui-Ming, CHEN Zheng-Ren, YU Deng-Li, YU Ping. The present situation of poaching and wildlife conservation measure in Maolan Nature Reserve[J]. Biodiv Sci, 2001, 09(4): 482 -486 .
[4] ZHANG Li-Zhen, CAO Wei-Xing, ZHANG Si-Ping, ZHOU Zhi-Guo. CHARACTERIZING ROOT GROWTH AND SPATIAL DISTRIBUTION IN COTTON[J]. Chin J Plan Ecolo, 2005, 29(2): 266 -273 .
[5] Lirong Zhang,Xiahui Wang,Yilei Hou,Cuihua Li. Synergies between biodiversity conservation and poverty reduction in China[J]. Biodiv Sci, 2015, 23(2): 271 -277 .
[6] . Professor Jiayang Li, a Plant Molecular Genetist[J]. Chin Bull Bot, 2003, 20(03): 370 -372 .
[7] . [J]. Chin Bull Bot, 1996, 13(专辑): 105 .
[8] . [J]. Chin J Plan Ecolo, 1965, (2): 319 .
[9] YU Kong-Jian, LI Di-Hua, DUAN Tie-Wu, . Landscape approaches in biodiversity conservation[J]. Biodiv Sci, 1998, 06(3): 205 -212 .
[10] WANG Zi Ning, ZHANG Jin Song, GUO Bei Hai, HE Si Jie, TIAN Ai Guo, CHEN Shou Yi. Cloning and Characterization of the Na+/H+ Antiport Genes from Triticum aestivum[J]. J Integr Plant Biol, 2002, 44(10): 1203 -1208 .