Biodiversity Science ›› 2019, Vol. 27 ›› Issue (4): 400-408.doi: 10.17520/biods.2018256

• Original Papers • Previous Article     Next Article

Species diversity and potential distribution of Chiroptera on Hainan Island, China

Hu Yifeng1, Yu Wenhua1, Yue Yang1, Huang Zhenglanyi1, Li Yuchun2, Wu Yi1, *()   

  1. 1 School of Life Sciences, Guangzhou University, Guangzhou 510006
    2 Marine College, Shandong University, Weihai, Shandong 264209
  • Received:2018-09-21 Accepted:2018-12-31 Online:2019-06-05
  • Wu Yi E-mail:wuyizhouq@263.net