Forest Biodiversity

Default Latest Most Read
Toggle Thumbnails
Species composition and community structure of four deciduous broadleaved secondary forest in Dongling Mountain    
Liang Li, Haifeng Liu, Fan Bai, Yan Zhu, Guangqi Li, Wenchao Li, Weiguo Sang
Biodiv Sci   2011,19(2 ):243 -251. DOI:10.3724/SP.J.1003.2011.09330
Abstract  (2960 PDF(pc) (296KB)(2461 Save
Related ArticlesMetrics
Composition and spatial-temporal distribution of tree seedlings in an evergreen broad-leaved forest in Ailao Mountains, Yunnan, China    
Hede Gong, Guoping Yang, Zhiyun Lu, Yuhong Liu, Min Cao
Biodiv Sci   2011,19(2 ):151 -157. DOI:10.3724/SP.J.1003.2011.07010
Abstract  (2726 PDF(pc) (335KB)(2228 Save
ReferenceRelated ArticlesMetrics
Species composition and community structure of the Donglingshan forest dynamic plot in a warm temperate deciduous broad-leaved secondary forest, China    
Haifeng Liu, Liang Li, Weiguo Sang
Biodiv Sci   2011,19(2 ):232 -242. DOI:10.3724/SP.J.1003.2011.11319
Abstract  (2989 PDF(pc) (808KB)(2914 Save
Related ArticlesMetrics
Diversity and spatial distribution patterns of trees in an evergreen broad-leaved forest in the Ailao Mountains, Yunnan    
Hede Gong, Guoping Yang, Zhiyun Lu, Yuhong Liu
Biodiv Sci   2011,19(2 ):143 -150. DOI:10.3724/SP.J.1003.2011.08313
Abstract  (3036 PDF(pc) (392KB)(2506 Save
ReferenceRelated ArticlesMetrics
Temporal dynamics of and effects of an ice storm on litter production in an evergreen broad-leaved forest in Gutianshan National Nature Reserve    
Lei Zhang, Xiaohe Wang, Xiangcheng Mi, Jianhua Chen, Mingjian Yu
Biodiv Sci   2011,19(2 ):206 -214. DOI:10.3724/SP.J.1003.2011.10237
Abstract  (2838 PDF(pc) (350KB)(3052 Save
Related ArticlesMetrics
Effects of an ice storm on community structure of an evergreen broadleaved forest in Gutianshan National Nature Reserve, Zhejiang Province    
Xingxing Man, Xiangcheng Mi, Keping Ma
Biodiv Sci   2011,19(2 ):197 -205. DOI:10.3724/SP.J.1003.2011.09220
Abstract  (3042 PDF(pc) (400KB)(2517 Save
Related ArticlesMetrics
Responses of species–abundance distribution to varying sampling scales in a subtropical broad-leaved forest    
Jiajia Cheng, Xiangcheng Mi, Keping Ma, Jintun Zhang
Biodiv Sci   2011,19(2 ):168 -177. DOI:10.3724/SP.J.1003.2011.10107
Abstract  (3419 PDF(pc) (512KB)(3044 Save
ReferenceRelated ArticlesMetrics
Regeneration dynamics of major tree species during 2002–2007 in a subtropical evergreen broad-leaved forest in Gutianshan National Nature Reserve in East China    
Yinhua Wang, Xiangcheng Mi, Shengwen Chen, Minghong Li, Mingjian Yu
Biodiv Sci   2011,19(2 ):178 -189. DOI:10.3724/SP.J.1003.2011.12244
Abstract  (2949 PDF(pc) (623KB)(2883 Save
Related ArticlesMetrics
Habitat associations of woody plant species in Baishanzu subtropical broad-leaved evergreen forest    
Wei Wang, Zhengrong Luo, Rongfei Zhou, Daming Xu, Jianguo Ai, Bingyang Ding
Biodiv Sci   2011,19(2 ):134 -142. DOI:10.3724/SP.J.1003.2011.09295
Abstract  (2930 PDF(pc) (536KB)(2609 Save
Related ArticlesMetrics
Dynamics of short-term tree mortality in broad-leaved Korean pine (Pinus koraiensis) mixed forest in the Changbai Mountains    
Liwei Wang, Buhang Li, Ji Ye, Xuejiao Bai, Zuoqiang Yuan, Dingliang Xing, Fei Lin, Shuai Shi, Xugao Wang, Zhanqing Hao
Biodiv Sci   2011,19(2 ):260 -270. DOI:10.3724/SP.J.1003.2011.11279
Abstract  (2903 PDF(pc) (581KB)(2577 Save
Related ArticlesMetrics
Community structure and species composition of an evergreen broadleaved forest in Tiantong’s 20 ha dynamic plot, Zhejiang Province, eastern China    
Qingsong Yang, Zunping Ma, Yubin Xie, Zhiguo Zhang, Zhanghua Wang, Heming Liu, Ping Li, Na Zhang, Dali Wang, Haibo Yang, Xiaofeng Fang, Enrong Yan, Xihua Wang
Biodiv Sci   2011,19(2 ):215 -223. DOI:10.3724/SP.J.1003.2011.09013
Abstract  (3557 PDF(pc) (417KB)(3604 Save
Related ArticlesMetrics
Variation in phylogenetic structure of forest communities along a human disturbance gradient in Gutianshan forest, China    
Kai Song, Xiangcheng Mi, Qi Jia, Haibao Ren, Dan Bebber, Keping Ma
Biodiv Sci   2011,19(2 ):190 -196. DOI:10.3724/SP.J.1003.2011.07030
Abstract  (2902 PDF(pc) (275KB)(2695 Save
Related ArticlesMetrics
Population distribution patterns and interspecific spatial associations in warm temperate secondary forests, Beijing    
Yan Zhu, Fan Bai, Haifeng Liu, Wenchao Li, Liang Li, Guangqi Li, Shunzhong Wang, Weiguo Sang
Biodiv Sci   2011,19(2 ):252 -259. DOI:10.3724/SP.J.1003.2011.08024
Abstract  (3318 PDF(pc) (523KB)(2999 Save
Related ArticlesMetrics
Seedling distribution in a subtropical evergreen broad-leaved forest plot in the Dinghu Mountain    
Yue Bin, Wanhui Ye, Honglin Cao, Zhongliang Huang, Juyu Lian
Biodiv Sci   2011,19(2 ):127 -133. DOI:10.3724/SP.J.1003.2011.07290
Abstract  (2673 PDF(pc) (512KB)(2584 Save
Related ArticlesMetrics
Assessing progress of biodiversity conservation with monitoring approach    
Keping Ma
Biodiv Sci   2011,19(2 ):125 -126. DOI:10.3724/SP.J.1003.2011.02053
Abstract  (2290 PDF(pc) (329KB)(4150 Save
Related ArticlesMetrics
Patterns of spatial distribution of Quercus variabilis in deciduous broadleaf forests in Baotianman Nature Reserve    
Zhiliang Yuan, Ting Wang, Xueling Zhu, Yingying Sha, Yongzhong Ye
Biodiv Sci   2011,19(2 ):224 -231. DOI:10.3724/SP.J.1003.2011.08014
Abstract  (3083 PDF(pc) (473KB)(2646 Save
ReferenceRelated ArticlesMetrics
Effects of topographic variations and soil characteristics on plant functional traits in a subtropical evergreen broad-leaved forest    
Jia Ding, Qian Wu, Hui Yan, Shouren Zhang
Biodiv Sci   2011,19(2 ):158 -167. DOI:10.3724/SP.J.1003.2011.10312
Abstract  (2993 PDF(pc) (474KB)(3429 Save
Related ArticlesMetrics