Population distribution patterns and interspecific spatial associations in warm temperate secondary forests, Beijing
Yan Zhu, Fan Bai, Haifeng Liu, Wenchao Li, Liang Li, Guangqi Li, Shunzhong Wang, Weiguo Sang
Biodiv Sci . 2011, (2): 252 -259 .  DOI: 10.3724/SP.J.1003.2011.08024