Accepted Articles
(Accepted, unedited articles published online and citable. The final edited and typeset version of record will appear in future.)


Please wait a minute...
For Selected: Toggle Thumbnails
Analysis of benthic biodiversity and environmental characteristics on alpine micro-waterbodies and stream ecosystems in northwest Yunnan, China
Shuoran Liu, Daode Yang , Xianfu Li, Lu Tan, Jun Sun, Xiaoyang He, Wenshu Yang, Guopeng Ren, Davide Fornacca, Qianhua Cai, Wen Xiao,
Biodiv Sci    DOI: 10.17520/biods.2019157
Accepted: 13 December 2019

The Belt and Road and Access and Benefit-sharing to Biological Genetic Resource: Connection, Pathway and Stragetic
Yiding Li
Biodiv Sci    DOI: 10.17520/biods.2019229
Accepted: 13 December 2019

Impacts of microhabitats on leaf functional traits characteristics of Sinojackia huangmeiensis
Shitong Wang Yaozhan Xu Teng Yang Xinzeng Wei Mingxi Jiang
Biodiv Sci    DOI: 10.17520/biods.2019118
Accepted: 13 December 2019

One species or more?Species diversification of Chinese Sphaeropteris from evidences of GBS sequence and morphological traits
Gao-Wa Morigen Hui Shang Ming Kang Yuehong Yan
Biodiv Sci    DOI: 10.17520/biods.2019146
Accepted: 13 December 2019

The Use of Checklist of Fungi in China Database in the Red List Assessment of Macrofungi in China
Ke Wang Mingjun Zhao Jinhe Su Liu Yang Hong Deng Yonghui Wang Haijun Wu Yi Li Hongmei Wu Xiaodan Wei Tiezheng Wei Lei Cai Yijian Yao
Biodiv Sci    DOI: 10.17520/biods.2019163
Accepted: 13 December 2019

Methods and Procedures of the Redlist Assessment of Macrofungi in China
Ke Wang Dongmei Liu Lei Cai Haijun Wu Yi Li Tiezheng Wei Yonghui Wang Hongmei Wu Xiaodan Wei Binbin Li Junsheng Li Yijian Yao
Biodiv Sci    DOI: 10.17520/biods.2019172
Accepted: 13 December 2019

Analysis on classification and species diversity of Taxus chinensis community
Dan Liu Zhongling Guo Xiaoyang Cui Chunnan Fan
Biodiv Sci   
Accepted: 25 November 2019

Bird species catalog, richness patterns and fauna composition in Altay Region, China
Na Li Chenchen Ding Dan danCao Hongjun Chu Chunwang Li Xiaoge Ping Zhigang Jiang
Biodiv Sci    DOI: 10.17520/biods.2019023
Accepted: 25 November 2019

Development of Red-list Assessment of Macrofungi in China
Yijian Yao Wenying Zhuang Lei Cai Dongmei Liu Junsheng Li Tiezheng Wei Yi Li Ke Wang Haijun Wu
Biodiv Sci    DOI: 10.17520/biods.2019173
Accepted: 24 October 2019

Advances in research of plastid genomes in lycophytes and ferns
Xinyu Du Jinmei Lu Dezhu Li
Biodiv Sci    DOI: 10.17520/biods.2019113
Accepted: 22 October 2019

Sex ratio and spatial pattern of Taxus fauna, a plant species with extremely small population in Tibet
Yaobin Song#, Li Xu#, Junpeng Duan, Weijun Zhang, Xiaolu Shentu, Tianxiang Li, Runguo Zang, Ming Dong,
Biodiv Sci    DOI: 10.17520/biods.2019102
Accepted: 16 October 2019

Threat status of macro-ascomycetes in China and analysis of its threatening factors
Wenying Zhuang Yi Li Huandi Zheng Zhaoqing Zeng Xincun Wang
Biodiv Sci    DOI: 10.17520/biods.2019153
Accepted: 16 October 2019

Analysis of fern research article trends across the Web of Science in the 21st Century
Kaimei Zhang Yu Shen Xiaoli Zhou Yanming Fang
Biodiv Sci    DOI: 10.17520/biods.2018293
Accepted: 27 September 2019

Adaptive strategy of Metasequoia glyptostroboides parent trees to environments based on functional traits
Jun Chen Lan Yao Xunru Ai Jiang Zhu Manling Wu Xiao Huang Siyi Chen Jin Wang Qiang Zhu
Biodiv Sci    DOI: 10.17520/biods.2019099
Accepted: 27 September 2019

Red-list Assessment of Macrofungi in China
Yijian Yao
Biodiv Sci    DOI: 10.17520/biods.2019152
Accepted: 24 September 2019

The analysis of interspecific correlations of woody plant and community stability in the Eleutharrhena macrocarpa habitat
Shuaifeng Li Xuedong Lang Wande Liu Xiaobo Huang Jianrong Su Chonghua Xu Zhihong Li Fandi Xu
Biodiv Sci    DOI: 10.17520/biods.2019094
Accepted: 01 June 2019

Diversity and distribution of lycophytes and ferns in the Loess Plateau
Weibo Du Yuan Lu
Biodiv Sci    DOI: 10.17520/biods.2019056
Accepted: 27 February 2019

Threatened Species List of China’s Macrofungi
Yijian Yao Wenying Zhuang Tiezheng Wei Yi Li Xinli Wei Hong Deng Dongmei Liu Lei Cai Junsheng Li Ke Wang Haijun Wu Binbin Li Yonghui Wang Xiaodan Wei Hongmei Wu Mingjun Zhao Liu Yang Jinhe Su Xi Zhong
null    DOI: 10.17520/biods.2019174

  • wechat:swdyx_wx