Biodiversity Science ›› 1996, Vol. 04 ›› Issue (2): 97-102.doi: 10.17520/biods.1996016

• 论文 • Previous Article     Next Article

Cene flow of plants and its role in the conservation of endangered plants

Chen Xiaoyong   

  1. Department of Biology , Xiamen University , Fujian Xiamen 361005
  • Received:1995-04-14 Revised:1995-07-02 Online:1996-05-20

Gene flow is an important factor influencing the genetic structure of plant populations and plays role in the conservation of endangered plants. This paper introduced different methods for measurement of gene flow in plants, analyzed the patterns of gene flow within and among populations. Relation between gene flow and population differentiation was also discussed. At last, implications of gene flow in the conservation of endangered plants were introduced.

Key words: biodiversity, data management, institution, mechanism, China

[1] Lintao Huang Hui Huang Lei Jiang. (2020) A revised taxonomy for Chinese hermatypic corals . Biodiv Sci, 28(4): 515-523.
[2] zuo jianru Xiao-Quan QI Wang LeiLei chong chongkang 王台. (2020) Achievements and Advance in Chinese Plant Sciences in 2019 . Chin Bull Bot, 55(3): 0-0.
[3] Jinyuan Su,Yu Yan,Chong Li,Dan Li,Fang K. Du. (2020) Informing conservation strategies with genetic diversity in Wild Plant with Extremely Small Populations: A review on gymnosperms . Biodiv Sci, 28(3): 376-384.
[4] Zhang Lu,He Xinhua. (2020) Nitrogen Utilization Mechanism in C3 and C4 Plants . Chin Bull Bot, 55(2): 228-239.
[5] Xiongwei Yang,Ankang Wu,Qixian Zou,Guangrong Li,Mingming Zhang,Canshi Hu,Haijun Su. (2020) Field monitoring of mammals and birds using infrared cameras in Mayanghe National Nature Reserve, Guizhou, China . Biodiv Sci, 28(2): 219-225.
[6] Jing-Yun FANG Ke GUO Guo-Hong WANG Zhi-Yao TANG Zong-Qiang XIE Ze-Hao SHEN Ren-Qing WANG Cun-Zhu LIANG. (2020) Vegetation classification system and classification of vegetation types used for the compilation of Vegetation of China . Chin J Plant Ecol, 44(2): 0-0.
[7] Haiou Liu,Fengchun Zhang,Fuwei Zhao,Leshan Du,Dayuan Xue. (2020) Biodiversity sensitive issues from changes in the strategic objectives of the financial mechanism for the Convention on Biological Diversity . Biodiv Sci, 28(2): 244-252.
[8] Yisheng Ma,Qingqing Ma,Nianjun He,Dapeng Zhu,Kaihui Zhao,Hongcai Liu,Shuai Li,Liang Sun,Liubin Tang. (2020) Camera-trapping survey of mammals and birds in the Foping National Nature Reserve, China . Biodiv Sci, 28(2): 226-230.
[9] Kai Wang,Jinlong Ren,Hongman Chen,Zhitong Lyu,Xianguang Guo,Ke Jiang,Jinmin Chen,Jiatang Li,Peng Guo,Yingyong Wang,Jing Che. (2020) The updated checklists of amphibians and reptiles of China . Biodiv Sci, 28(2): 189-218.
[10] Yi Li,Zhiyao Tang,Yujing Yan,Ke Wang,Lei Cai,Jinsheng He,Song Gu,Yijian Yao. (2020) Incorporating species distribution model into the red list assessment and conservation of macrofungi: A case study with Ophiocordyceps sinensis . Biodiv Sci, 28(1): 99-106.
[11] Xinli Wei,Hong Deng,Jiangchun Wei. (2020) Threatened categories assessment of lichens in China . Biodiv Sci, 28(1): 54-65.
[12] WANG Yu-Bing,SUN Yi-Han,DING Wei,ZHANG En-Tao,LI Wen-Huai,CHI Yong-Gang,ZHENG Shu-Xia. (2020) Effects and pathways of long-term nitrogen addition on plant diversity and primary productivity in a typical steppe . Chin J Plant Ecol, 44(1): 22-32.
[13] Wenying Zhuang,Yi Li,Huandi Zheng,Zhaoqing Zeng,Xincun Wang. (2020) Threat status of non-lichenized macro-ascomycetes in China and its threatening factors . Biodiv Sci, 28(1): 26-40.
[14] Shun Li,Liang Zou,Yinan Gong,Haitao Yang,Tianming Wang,Limin Feng,Jianping Ge. (2019) Advances in LiDAR technology in the field of animal ecology . Biodiv Sci, 27(9): 1021-1031.
[15] Rui Yang,Qinyi Peng,Yue Cao,Le Zhong,Shuyu Hou,Zhicong Zhao,Cheng Huang. (2019) Transformative changes and paths toward biodiversity conservation in China . Biodiv Sci, 27(9): 1032-1040.
Viewed
Full text


Abstract

Cited

  Shared   
  Discussed