Biodiversity Science ›› 2001, Vol. 09 ›› Issue (3): 260-264.doi: 10.17520/biods.2001040

• 论文 • Previous Article     Next Article

Avifauna of Old Yellow River Course Nature Reserve in northern Henan Province

NIU Hong-Xing, BO Yan-Zhen, LU Ji-Qi, QU Wen-Yuan, WANG Yu-Sheng, WANG Xin-Min, NIU Ji-Sheng   

  1. 1 College of Life Sciences , Henan Normal University , Xinxiang  453002
    2 Xinxiang Environmental Protection Bureau , Xinxiang  453002
  • Received:2000-12-22 Revised:2001-05-24 Online:2001-08-20

From 1997 to 1999 ,we carried out an investigation on the bird fauna of wetlands along the Old Yellow River Course Nature Reserve in northern Henan Province. The study revealed that the birds in this area belong to 16 orders , 37 families , and 119 species. Among them , 32 species are residents (26. 9 %) , 24 species are winter migrants (20. 17 %) , 30 species are summer migrants (25. 2 %) ,and 33 species are passage migrants (27. 7 %) . Two species are Class I protected , 19 species are Class II protected , and six species are provincially protected.

Key words: biodiversity, protection, nature reserve, Wuling Mountain

[1] Xing Yuan, Wu Xiaoping, Ouyang Shan, Zhang Junqian, Xu Jing, Yin Senlu, Xie Zhicai. Assessment of macrobenthos biodiversity and potential human-induced stressors in the Ganjiang River system [J]. Biodiv Sci, 2019, 27(6): 648-657.
[2] Zou Anlong, Ma Suhui, Ni Xiaofeng, Cai Qiong, Li Xiuping, Ji Chengjun. Response of understory plant diversity to nitrogen deposition in Quercus wutaishanica forests of Mt. Dongling, Beijing [J]. Biodiv Sci, 2019, 27(6): 607-618.
[3] Liu Yan, Yang Yushuang. Importance of conservation priority areas for bryophyte biodiversity in Chongqing [J]. Biodiv Sci, 2019, 27(6): 677-682.
[4] Gui Xujun, Lian Juyu, Zhang Ruyun, Li Yanpeng, Shen Hao, Ni Yunlong, Ye Wanhui. Vertical structure and its biodiversity in a subtropical evergreen broad- leaved forest at Dinghushan in Guangdong Province, China [J]. Biodiv Sci, 2019, 27(6): 619-629.
[5] Mu Jun, Wang Jiaojiao, Zhang Lei, Li Yunbo, Li Zhumei, Su Haijun. Field monitoring using infrared cameras and activity rhythm analysis on mammals and birds in Xishui National Nature Reserve, Guizhou, China [J]. Biodiv Sci, 2019, 27(6): 683-688.
[6] Wang Yuan, Li Sheng, Liu Wulin, Zhu Xuelin, Li Bingzhang. Coat pattern variation and activity rhythm of Asiatic golden cat (Catopuma temminckii) in Yarlung Zangbo Grand Canyon National Nature Reserve of Tibet, China [J]. Biodiv Sci, 2019, 27(6): 638-647.
[7] Zhang Xiaoling, Li Yichao, Wang Yunyun, Cai Hongyu, Zeng Hui, Wang Zhiheng. Influence of future climate change in suitable habitats of tea in different countries [J]. Biodiv Sci, 2019, 27(6): 595-606.
[8] Shao Xinning, Song Dazhao, Huang Qiaowen, Li Sheng, Yao Meng. Fast surveys and molecular diet analysis of carnivores based on fecal DNA and metabarcoding [J]. Biodiv Sci, 2019, 27(5): 543-556.
[9] Li Hanxi, Huang Xuena, Li Shiguo, Zhan Aibin. Environmental DNA (eDNA)-metabarcoding-based early monitoring and warning for invasive species in aquatic ecosystems [J]. Biodiv Sci, 2019, 27(5): 491-504.
[10] Zhu Baijing, Xue Jingrong, Xia Rong, Jin Miaomiao, Wu You, Tian Shanyi, Chen Xiaoyun, Liu Manqiang, Hu Feng. Effect of soil nematode functional guilds on plant growth and aboveground herbivores [J]. Biodiv Sci, 2019, 27(4): 409-418.
[11] Ma Yanjie, He Haopeng, Shen Wenjing, Liu Biao, Xue Kun. Effects of transgenic maize on arthropod diversity [J]. Biodiv Sci, 2019, 27(4): 419-432.
[12] Xiao Zhishu,Chen Lijun,Song Xiangjin,Shu Zufei,Xiao Ronggao,Huang Xiaoqun. Species inventory and assessment of large- and medium-size mammals and pheasants using camera trapping in the Chebaling National Nature Reserve, Guangdong Province [J]. Biodiv Sci, 2019, 27(3): 237-242.
[13] Chen Lijun,Shu Zufei,Xiao Zhishu. Application of camera-trapping data to study daily activity patterns of Galliformes in Guangdong Chebaling National Nature Reserve [J]. Biodiv Sci, 2019, 27(3): 266-272.
[14] Zhao Yang,Wen Yuanyuan. Development of Convention on Biological Diversity’s Global Platform for Business & Biodiversity: Policy suggestion for China [J]. Biodiv Sci, 2019, 27(3): 339-346.
[15] Chen Qiangqiang, Li Meiling, Wang Xu, Mueen Qamer Faisal, Wang Peng, Yang Jianwei, Wang Muyang, Yang Weikang. Identification of potential ecological corridors for Marco Polo sheep in Taxkorgan Wildlife Nature Reserve, Xinjiang, China [J]. Biodiv Sci, 2019, 27(2): 186-199.
Viewed
Full text


Abstract

Cited

  Shared   
  Discussed   
[1] Shuang-Quan Huang, Xiang-Ping Wang, and Shi-Guo Sun. Are long corolla tubes in Pedicularis driven by pollinator selection?[J]. J Integr Plant Biol, 2016, 58(8): 698 -700 .
[2] Yunzhi Qin,Jiaxin Zhang,Jianming Liu,Mengting Liu,Dan Wan,Hao Wu,Yang Zhou,Hongjie Meng,Zhiqiang Xiao,Handong Huang,Yaozhan Xu,Zhijun Lu,Xiujuan Qiao,Mingxi Jiang. Community composition and spatial structure in the Badagongshan 25 ha Forest Dynamics Plot in Hunan Province[J]. Biodiv Sci, 2018, 26(9): 1016 -1022 .
[3] RAN Jing-Cheng, CHEN Hui-Ming, CHEN Zheng-Ren, YU Deng-Li, YU Ping. The present situation of poaching and wildlife conservation measure in Maolan Nature Reserve[J]. Biodiv Sci, 2001, 09(4): 482 -486 .
[4] Erin D. Scully, Tammy Gries, Deanna L. Funnell-Harris, Zhanguo Xin, Frank A. Kovacs, Wilfred Vermerris, and Scott E. Sattler. Characterization of novel Brown midrib 6 mutations affecting lignin biosynthesis in sorghum[J]. J Integr Plant Biol, 2016, 58(2): 136 -149 .
[5] Zhou Li, Bin Yong, Bizhen Cheng, Xing Wu, Yan Zhang, Xinquan Zhang and Yan Peng. Nitric oxide, γ-aminobutyric acid, and mannose pretreatment influence metabolic profiles in white clover under water stress[J]. J Integr Plant Biol, 0, (): 0 .
[6] CHEN Bo, BAO Zhi-Yi. Indicators for monitoring biodiversity in urban and suburban parks[J]. Biodiv Sci, 2003, 11(2): 169 -176 .
[7] YAN Zheng-Bing, KIM Nam-Young, HAN Ting-Shen, FANG Jing-Yun, and HAN Wen-Xuan. Effects of nitrogen and phosphorus fertilization on leaf carbon, nitrogen and phosphorus stoichiometry of Arabidopsis thaliana[J]. Chin J Plan Ecolo, 2013, 37(6): 551 -557 .
[8] . Professor Jiayang Li, a Plant Molecular Genetist[J]. Chin Bull Bot, 2003, 20(03): 370 -372 .
[9] Yan-Mei Wang,Jun Ji, Dao-Wen Wang,Zheng-Bin Zhang,Ai-Min Zhang. Creating Wheat Germplasm for High Quality Breeding by Monosomic Backcrossing[J]. J Integr Plant Biol, 2006, 48(10): .
[10] CAI Lian-Bing. A new species and a new variety of Leymus Hochst.(Poaceae) from Qinghai, China[J]. J Syst Evol, 2001, 39(1): 75 -77 .