Biodiversity Science ›› 2001, Vol. 09 ›› Issue (3): 260-264.doi: 10.17520/biods.2001040

• 论文 • Previous Article     Next Article

Avifauna of Old Yellow River Course Nature Reserve in northern Henan Province

NIU Hong-Xing, BO Yan-Zhen, LU Ji-Qi, QU Wen-Yuan, WANG Yu-Sheng, WANG Xin-Min, NIU Ji-Sheng   

  1. 1 College of Life Sciences , Henan Normal University , Xinxiang  453002
    2 Xinxiang Environmental Protection Bureau , Xinxiang  453002
  • Received:2000-12-22 Revised:2001-05-24 Online:2001-08-20

From 1997 to 1999 ,we carried out an investigation on the bird fauna of wetlands along the Old Yellow River Course Nature Reserve in northern Henan Province. The study revealed that the birds in this area belong to 16 orders , 37 families , and 119 species. Among them , 32 species are residents (26. 9 %) , 24 species are winter migrants (20. 17 %) , 30 species are summer migrants (25. 2 %) ,and 33 species are passage migrants (27. 7 %) . Two species are Class I protected , 19 species are Class II protected , and six species are provincially protected.

Key words: biodiversity, protection, nature reserve, Wuling Mountain

[1] Yan Zeng Xiaoge Ping Fuwen Wei. (2020) A conceptual framework and definitions of the term “wild animal” . Biodiv Sci, 28(5): 0-0.
[2] Shaopeng Cui Dai-qiang CHEN Jinyu Wang Jizhou Sun Hongjun Chu Chunwang Li Zhigang Jiang. (2020) Camera-trapping survey of mammals and birds in Kanas River Valley of Altai Mountains, Xinjiang . Biodiv Sci, 28(4): 435-441.
[3] Lintao Huang Hui Huang Lei Jiang. (2020) A revised taxonomy for Chinese hermatypic corals . Biodiv Sci, 28(4): 515-523.
[4] Xiongwei Yang,Ankang Wu,Qixian Zou,Guangrong Li,Mingming Zhang,Canshi Hu,Haijun Su. (2020) Field monitoring of mammals and birds using infrared cameras in Mayanghe National Nature Reserve, Guizhou, China . Biodiv Sci, 28(2): 219-225.
[5] Haiou Liu,Fengchun Zhang,Fuwei Zhao,Leshan Du,Dayuan Xue. (2020) Biodiversity sensitive issues from changes in the strategic objectives of the financial mechanism for the Convention on Biological Diversity . Biodiv Sci, 28(2): 244-252.
[6] Yisheng Ma,Qingqing Ma,Nianjun He,Dapeng Zhu,Kaihui Zhao,Hongcai Liu,Shuai Li,Liang Sun,Liubin Tang. (2020) Camera-trapping survey of mammals and birds in the Foping National Nature Reserve, China . Biodiv Sci, 28(2): 226-230.
[7] Zhenyuan Liu,Xingliang Meng,Zhengfei Li,Junqian Zhang,Jing Xu,Senlu Yin,Zhicai Xie. (2020) Diversity assessment and protection strategies for the mollusk community in the southern Dongting Lake . Biodiv Sci, 28(2): 155-165.
[8] Kai Wang,Jinlong Ren,Hongman Chen,Zhitong Lyu,Xianguang Guo,Ke Jiang,Jinmin Chen,Jiatang Li,Peng Guo,Yingyong Wang,Jing Che. (2020) The updated checklists of amphibians and reptiles of China . Biodiv Sci, 28(2): 189-218.
[9] Xiulian Chi, Ting Guo, Qinggang Wang, Zhixian Jing, Xiaobo Zhang, Xiaolin Li, Kai Sun, Tielin Wang, Guang Yang. (2020) Evaluation of in situ conservation effectiveness on medicinal vascular plants in national nature reserves in central China . Biodiv Sci, 28(2): 135-143.
[10] Yi Li,Zhiyao Tang,Yujing Yan,Ke Wang,Lei Cai,Jinsheng He,Song Gu,Yijian Yao. (2020) Incorporating species distribution model into the red list assessment and conservation of macrofungi: A case study with Ophiocordyceps sinensis . Biodiv Sci, 28(1): 99-106.
[11] Luo Jiao,Li Yuting,Zhang Zishan,Che Xingkai,Liang Ying,Li Yuenan,Li Ying,Zhao Shijie,Gao Huiyuan. (2020) Effects of the Respiratory Electron Transport Pathways in Relieving Photoinhibition of Chloroplast PSII in Tobacco Leaves . Chin Bull Bot, 55(1): 31-37.
[12] WANG Yu-Bing,SUN Yi-Han,DING Wei,ZHANG En-Tao,LI Wen-Huai,CHI Yong-Gang,ZHENG Shu-Xia. (2020) Effects and pathways of long-term nitrogen addition on plant diversity and primary productivity in a typical steppe . Chin J Plant Ecol, 44(1): 22-32.
[13] Wenying Zhuang,Yi Li,Huandi Zheng,Zhaoqing Zeng,Xincun Wang. (2020) Threat status of non-lichenized macro-ascomycetes in China and its threatening factors . Biodiv Sci, 28(1): 26-40.
[14] Shun Li,Liang Zou,Yinan Gong,Haitao Yang,Tianming Wang,Limin Feng,Jianping Ge. (2019) Advances in LiDAR technology in the field of animal ecology . Biodiv Sci, 27(9): 1021-1031.
[15] Rui Yang,Qinyi Peng,Yue Cao,Le Zhong,Shuyu Hou,Zhicong Zhao,Cheng Huang. (2019) Transformative changes and paths toward biodiversity conservation in China . Biodiv Sci, 27(9): 1032-1040.
Viewed
Full text


Abstract

Cited

  Shared   
  Discussed