Biodiversity Science ›› 2000, Vol. 08 ›› Issue (1): 103-105.doi: 10.17520/biods.2000014

• 论文 • Previous Article     Next Article

A homologous comparison between mycoplasma and phytoplasma using 16S rDNA PCR amplification and RFLP analysis

DENG Zhao-Qun, HU Qin-Xue, LIU Sheng, WANG Yao, LIN Mu-Lan   

  1. 1) Wuhan Institute of Virology , The Chinese Academy of Sciences , Wuhan  430071
    2) Hubei Medical University , Wuhan  430071
  • Received:1999-05-11 Revised:1999-08-20 Online:2000-02-20
  • LIN Mu-Lan

16S rDNA from mycoplasma and phytoplasma was amplified by PCR , and a band was detected at about 1 kb. DNA products were digested with restriction enzymes EcoR Ⅰ, Hind Ⅲ, Bam H Ⅰ, Sal Ⅰ and Sma Ⅰ, and then were analyzed using RFLP. Similarity coefficient derived from RFL P analysis of mycoplasma and phytoplasma is 0. 72

Key words: species diversity, avian species richness, mam malian species richness, zoogeography, nature reserve

[1] Shaopeng Cui Dai-qiang CHEN Jinyu Wang Jizhou Sun Hongjun Chu Chunwang Li Zhigang Jiang. (2020) Camera-trapping survey of mammals and birds in Kanas River Valley of Altai Mountains, Xinjiang . Biodiv Sci, 28(4): 435-441.
[2] Dan Liu,Zhongling Guo,Xiaoyang Cui,Chunnan Fan. (2020) Comparison of five associations of Taxus cuspidata and their species diversity . Biodiv Sci, 28(3): 340-349.
[3] Yisheng Ma,Qingqing Ma,Nianjun He,Dapeng Zhu,Kaihui Zhao,Hongcai Liu,Shuai Li,Liang Sun,Liubin Tang. (2020) Camera-trapping survey of mammals and birds in the Foping National Nature Reserve, China . Biodiv Sci, 28(2): 226-230.
[4] Zhenyuan Liu,Xingliang Meng,Zhengfei Li,Junqian Zhang,Jing Xu,Senlu Yin,Zhicai Xie. (2020) Diversity assessment and protection strategies for the mollusk community in the southern Dongting Lake . Biodiv Sci, 28(2): 155-165.
[5] Xiongwei Yang,Ankang Wu,Qixian Zou,Guangrong Li,Mingming Zhang,Canshi Hu,Haijun Su. (2020) Field monitoring of mammals and birds using infrared cameras in Mayanghe National Nature Reserve, Guizhou, China . Biodiv Sci, 28(2): 219-225.
[6] Minxia Liu,Quandi Li,Xiaoxuan Jiang,Sujuan Xia,Xiaoning Nan,Yaya Zhang,Bowen Li. (2020) Contribution of rare species to species diversity and species abundance distribution pattern in the Gannan subalpine meadow . Biodiv Sci, 28(2): 107-116.
[7] Xia Li,Wanze Zhu,Shouqin Sun,Shumiao Shu,Zheliang Sheng,Jun Zhang,Ting Liu,Zhicai Zhang. (2020) Influence of habitat on the distribution pattern and diversity of plant community in dry and warm valleys of the middle reaches of the Dadu River, China . Biodiv Sci, 28(2): 117-127.
[8] Xiulian Chi, Ting Guo, Qinggang Wang, Zhixian Jing, Xiaobo Zhang, Xiaolin Li, Kai Sun, Tielin Wang, Guang Yang. (2020) Evaluation of in situ conservation effectiveness on medicinal vascular plants in national nature reserves in central China . Biodiv Sci, 28(2): 135-143.
[9] DING Wei,WANG Yu-Bing,XIANG Guan-Hai,CHI Yong-Gang,LU Shun-Bao,ZHENG Shu-Xia. (2020) Effects of Caragana microphylla encroachment on community structure and ecosystem function of a typical steppe . Chin J Plant Ecol, 44(1): 33-43.
[10] WANG Yu-Bing,SUN Yi-Han,DING Wei,ZHANG En-Tao,LI Wen-Huai,CHI Yong-Gang,ZHENG Shu-Xia. (2020) Effects and pathways of long-term nitrogen addition on plant diversity and primary productivity in a typical steppe . Chin J Plant Ecol, 44(1): 22-32.
[11] Yibo Tan,Wenhui Shen,Zi Fu,Wei Zheng,Zhiyang Ou,Zhangqiang Tan,Yuhua Peng,Shilong Pang,Qinfei He,Xiaorong Huang,Feng He. (2019) Effect of environmental factors on understory species diversity in Southwest Guangxi Excentrodendron tonkinense forests . Biodiv Sci, 27(9): 970-983.
[12] TANG Li-Li,YANG Tong,LIU Hong-Yan,KANG Mu-Yi,WANG Ren-Qing,ZHANG Feng,GAO Xian-Ming,YUE Ming,ZHANG Mei,ZHENG Pu-Fan,SHI Fu-Chen. (2019) Distribution and species diversity patterns of Vitex negundo var. heterophylla shrublands in North China . Chin J Plant Ecol, 43(9): 825-833.
[13] FANG Wen-Jing,CAI Qiong,ZHU Jiang-Ling,JI Cheng-Jun,YUE Ming,GUO Wei-Hua,ZHANG Feng,GAO Xian-Ming,TANG Zhi-Yao,FANG Jing-Yun. (2019) Distribution, community structures and species diversity of larch forests in North China . Chin J Plant Ecol, 43(9): 742-752.
[14] Zihong Chen,Yuanbing Wang,Yongdong Dai,Kai Chen,Ling Xu,Qingcheng He. (2019) Species diversity and seasonal fluctuation of entomogenous fungi of Ascomycota in Taibaoshan Forest Park in western Yunnan . Biodiv Sci, 27(9): 993-1001.
[15] Tolgor Bau, Xueshan Wang, Peng Zhang. (2019) Floristic of agarics and boletus in the Greater and Lesser Khinggan Mountains . Biodiv Sci, 27(8): 867-873.
Viewed
Full text


Abstract

Cited

  Shared   
  Discussed