Forest Dynamics Monitoring

Default Latest Most Read
Toggle Thumbnails
Soil bacterial diversity in the Baotianman deciduous broad-leaved forest    
Aihua Zhao,Xiaojun Du,Jing Zang,Shouren Zhang,Zhihua Jiao
Biodiv Sci   2015,23(5 ):649 -657. DOI:10.17520/biods.2015032
Abstract  (1659 HTML14 PDF(pc) (815KB)(2214 Save
Table and FiguresReferenceRelated ArticlesMetrics
Individual woody species-area relationship in a deciduous broad-leaved forest in Baotianman, Henan Province    
Manyu Yan,Xiaojun Du,Aihua Zhao,Mingchun Peng
Biodiv Sci   2015,23(5 ):630 -640. DOI:10.17520/biods.2015031
Abstract  (1946 HTML10 PDF(pc) (1333KB)(2866 Save
Table and FiguresReferenceRelated ArticlesMetrics
Impacts of the 2008 ice storm on structure and composition of an evergreen broad-leaved forest community in eastern China    
Yi Jin,Jianhua Chen,Xiangcheng Mi,Haibao Ren,Keping Ma,Mingjian Yu
Biodiv Sci   2015,23(5 ):610 -618. DOI:10.17520/biods.2015051
Abstract  (1416 HTML16 PDF(pc) (461KB)(2167 Save
Table and FiguresReferenceRelated ArticlesMetrics
Influence of climate, phylogeny, and functional traits on flowering phenology in a subtropical evergreen broad-leaved forest, East China    
Xiaoli Hu,Chia-Hao Chang-Yang,Xiangcheng Mi,Yanjun Du,Zhaoyang Chang
Biodiv Sci   2015,23(5 ):601 -609. DOI:10.17520/biods.2015083
Abstract  (1768 HTML18 PDF(pc) (385KB)(2973 Save
Table and FiguresReferenceRelated ArticlesMetrics
Community structure and species composition of the secondary evergreen broad-leaved forest: the analyses for a 9 ha forest dynamics plot in Wuyanling Nature Reserve, Zhejiang Province, East China    
Lei Zhong,Chia-Hao Chang-Yang,Pin Lu,Xueping Gu,Zupei Lei,Yanben Cai,Fangdong Zheng,I-Fang Sun,Mingjian Yu
Biodiv Sci   2015,23(5 ):619 -629. DOI:10.17520/biods.2015110
Abstract  (2002 HTML12 PDF(pc) (1234KB)(2343 Save
Table and FiguresReferenceRelated ArticlesMetrics
Herb layer species abundance distribution patterns in different seasons in an old-growth temperate forest in Changbai Mountain, China    
Shan Zhang,Fei Lin,Zuoqiang Yuan,Xu Kuang,Shihong Jia,Yunyun Wang,Yanyan Suo,Shuai Fang,Xugao Wang,Ji Ye,Zhanqing Hao
Biodiv Sci   2015,23(5 ):641 -648. DOI:10.17520/biods.2015089
Abstract  (1655 HTML18 PDF(pc) (325KB)(3020 Save
Table and FiguresReferenceRelated ArticlesMetrics

  • wechat:swdyx_wx