Forest Dynamics Monitoring

Default Latest Most Read
Toggle Thumbnails
Soil bacterial diversity in the Baotianman deciduous broad-leaved forest    
Aihua Zhao, Xiaojun Du, Jing Zang, Shouren Zhang, Zhihua Jiao
Biodiv Sci   2015,23(5 ):649 -657. DOI:10.17520/biods.2015032
Abstract  (1693 HTML14 PDF(pc) (815KB)(2243 Save
Table and FiguresReferenceRelated ArticlesMetrics
Individual woody species-area relationship in a deciduous broad-leaved forest in Baotianman, Henan Province    
Manyu Yan, Xiaojun Du, Aihua Zhao, Mingchun Peng
Biodiv Sci   2015,23(5 ):630 -640. DOI:10.17520/biods.2015031
Abstract  (1982 HTML10 PDF(pc) (1333KB)(2893 Save
Table and FiguresReferenceRelated ArticlesMetrics
Impacts of the 2008 ice storm on structure and composition of an evergreen broad-leaved forest community in eastern China    
Yi Jin, Jianhua Chen, Xiangcheng Mi, Haibao Ren, Keping Ma, Mingjian Yu
Biodiv Sci   2015,23(5 ):610 -618. DOI:10.17520/biods.2015051
Abstract  (1456 HTML17 PDF(pc) (461KB)(2206 Save
Table and FiguresReferenceRelated ArticlesMetrics
Influence of climate, phylogeny, and functional traits on flowering phenology in a subtropical evergreen broad-leaved forest, East China    
Xiaoli Hu, Chia-Hao Chang-Yang, Xiangcheng Mi, Yanjun Du, Zhaoyang Chang
Biodiv Sci   2015,23(5 ):601 -609. DOI:10.17520/biods.2015083
Abstract  (1816 HTML20 PDF(pc) (385KB)(3021 Save
Table and FiguresReferenceRelated ArticlesMetrics
Community structure and species composition of the secondary evergreen broad-leaved forest: the analyses for a 9 ha forest dynamics plot in Wuyanling Nature Reserve, Zhejiang Province, East China    
Lei Zhong, Chia-Hao Chang-Yang, Pin Lu, Xueping Gu, Zupei Lei, Yanben Cai, Fangdong Zheng, I-Fang Sun, Mingjian Yu
Biodiv Sci   2015,23(5 ):619 -629. DOI:10.17520/biods.2015110
Abstract  (2040 HTML13 PDF(pc) (1234KB)(2379 Save
Table and FiguresReferenceRelated ArticlesMetrics
Herb layer species abundance distribution patterns in different seasons in an old-growth temperate forest in Changbai Mountain, China    
Shan Zhang, Fei Lin, Zuoqiang Yuan, Xu Kuang, Shihong Jia, Yunyun Wang, Yanyan Suo, Shuai Fang, Xugao Wang, Ji Ye, Zhanqing Hao
Biodiv Sci   2015,23(5 ):641 -648. DOI:10.17520/biods.2015089
Abstract  (1696 HTML18 PDF(pc) (325KB)(3040 Save
Table and FiguresReferenceRelated ArticlesMetrics

  • wechat:swdyx_wx