Forest Dynamics Monitoring

Default Latest Most Read
Toggle Thumbnails
Soil bacterial diversity in the Baotianman deciduous broad-leaved forest    
Aihua Zhao, Xiaojun Du, Jing Zang, Shouren Zhang, Zhihua Jiao
Biodiv Sci   2015,23(5 ):649 -657. DOI:10.17520/biods.2015032
Abstract  (1860 HTML16 PDF(pc) (815KB)(2573 Save
Table and FiguresReferenceRelated ArticlesMetrics
Individual woody species-area relationship in a deciduous broad-leaved forest in Baotianman, Henan Province    
Manyu Yan, Xiaojun Du, Aihua Zhao, Mingchun Peng
Biodiv Sci   2015,23(5 ):630 -640. DOI:10.17520/biods.2015031
Abstract  (2114 HTML13 PDF(pc) (1333KB)(3122 Save
Table and FiguresReferenceRelated ArticlesMetrics
Impacts of the 2008 ice storm on structure and composition of an evergreen broad-leaved forest community in eastern China    
Yi Jin, Jianhua Chen, Xiangcheng Mi, Haibao Ren, Keping Ma, Mingjian Yu
Biodiv Sci   2015,23(5 ):610 -618. DOI:10.17520/biods.2015051
Abstract  (1590 HTML20 PDF(pc) (461KB)(2347 Save
Table and FiguresReferenceRelated ArticlesMetrics
Influence of climate, phylogeny, and functional traits on flowering phenology in a subtropical evergreen broad-leaved forest, East China    
Xiaoli Hu, Chia-Hao Chang-Yang, Xiangcheng Mi, Yanjun Du, Zhaoyang Chang
Biodiv Sci   2015,23(5 ):601 -609. DOI:10.17520/biods.2015083
Abstract  (2381 HTML25 PDF(pc) (385KB)(3456 Save
Table and FiguresReferenceRelated ArticlesMetrics
Community structure and species composition of the secondary evergreen broad-leaved forest: the analyses for a 9 ha forest dynamics plot in Wuyanling Nature Reserve, Zhejiang Province, East China    
Lei Zhong, Chia-Hao Chang-Yang, Pin Lu, Xueping Gu, Zupei Lei, Yanben Cai, Fangdong Zheng, I-Fang Sun, Mingjian Yu
Biodiv Sci   2015,23(5 ):619 -629. DOI:10.17520/biods.2015110
Abstract  (2245 HTML14 PDF(pc) (1234KB)(2567 Save
Table and FiguresReferenceRelated ArticlesMetrics
Herb layer species abundance distribution patterns in different seasons in an old-growth temperate forest in Changbai Mountain, China    
Shan Zhang, Fei Lin, Zuoqiang Yuan, Xu Kuang, Shihong Jia, Yunyun Wang, Yanyan Suo, Shuai Fang, Xugao Wang, Ji Ye, Zhanqing Hao
Biodiv Sci   2015,23(5 ):641 -648. DOI:10.17520/biods.2015089
Abstract  (1883 HTML24 PDF(pc) (325KB)(3258 Save
Table and FiguresReferenceRelated ArticlesMetrics

  • wechat:swdyx_wx