From Genome to Diversity

Default Latest Most Read
Toggle Thumbnails
Tree of life and its applications    
Limin Lu,Miao Sun,Jingbo Zhang,Honglei Li,Li Lin,Tuo Yang,Min Chen,Zhiduan Chen
Biodiv Sci   2014,22(1 ):3 -20. DOI:10.3724/SP.J.1003.2014.13170
Abstract  (2305 HTML9 PDF(pc) (608KB)(4301 Save
Table and FiguresReferenceRelated ArticlesMetrics
A review on studies of speciation in the presence of gene flow: evolution of reproductive isolation    
Zhonghu Li,Zhanlin Liu,Mali Wang,Zengqiang Qian,Peng Zhao,Juan Zhu,Yixin Yang,Xiaohao Yan,Yinjun Li,Guifang Zhao
Biodiv Sci   2014,22(1 ):88 -96. DOI:10.3724/SP.J.1003.2014.13143
Abstract  (2240 HTML1 PDF(pc) (219KB)(4513 Save
ReferenceRelated ArticlesMetrics
Advances and challenges in resolving the angiosperm phylogeny    
Liping Zeng,Ning Zhang,Hong Ma
Biodiv Sci   2014,22(1 ):21 -39. DOI:10.3724/SP.J.1003.2014.13189
Abstract  (2007 HTML5 PDF(pc) (531KB)(5252 Save
Table and FiguresReferenceRelated ArticlesMetrics
Biodiversity and adaptive evolution of Antarctic notothenioid fishes    
Qianghua Xu,Zhichao Wu,Liangbiao Chen
Biodiv Sci   2014,22(1 ):80 -87. DOI:10.3724/SP.J.1003.2014.13237
Abstract  (1910 HTML2 PDF(pc) (246KB)(4244 Save
ReferenceRelated ArticlesMetrics
Developmental repatterning and biodiversity    
Rui Zhang,Chunce Guo,Hongyan Shan,Hongzhi Kong
Biodiv Sci   2014,22(1 ):66 -71. DOI:10.3724/SP.J.1003.2014.13248
Abstract  (1809 HTML0 PDF(pc) (187KB)(2906 Save
ReferenceRelated ArticlesMetrics
Genome evolution of Oryza    
Tieyan Liu,Mingsheng Chen
Biodiv Sci   2014,22(1 ):51 -65. DOI:10.3724/SP.J.1003.2014.13169
Abstract  (1720 HTML1 PDF(pc) (676KB)(4047 Save
Table and FiguresReferenceRelated ArticlesMetrics
Diversification of Southeast Asian mammals during the Quaternary glaciation: insights from the genomic era    
Lin Miao,Shu-Jin Luo
Biodiv Sci   2014,22(1 ):40 -50. DOI:10.3724/SP.J.1003.2014.13144
Abstract  (1666 HTML0 PDF(pc) (686KB)(2719 Save
Table and FiguresReferenceRelated ArticlesMetrics
Pollen dispersal analysis using DNA markers    
Wei Zhou,Hong Wang
Biodiv Sci   2014,22(1 ):97 -108. DOI:10.3724/SP.J.1003.2014.13135
Abstract  (1576 HTML1 PDF(pc) (466KB)(2898 Save
Table and FiguresReferenceRelated ArticlesMetrics
From genome to diversity    
Hongzhi Kong
Biodiv Sci   2014,22(1 ):1 -2. DOI:10.3724/SP.J.1003.2014.14024
Abstract  (1467 HTML2 PDF(pc) (319KB)(2929 Save
ReferenceRelated ArticlesMetrics
Effects of regulatory evolution on morphological diversity    
Chunce Guo,Rui Zhang,Hongyan Shan,Hongzhi Kong
Biodiv Sci   2014,22(1 ):72 -79. DOI:10.3724/SP.J.1003.2014.13247
Abstract  (1040 HTML0 PDF(pc) (217KB)(2952 Save
Table and FiguresReferenceRelated ArticlesMetrics

  • wechat:swdyx_wx