Tree of life and its applications
Limin Lu,Miao Sun,Jingbo Zhang,Honglei Li,Li Lin,Tuo Yang,Min Chen,Zhiduan Chen
Biodiv Sci . 2014, (1): 3 -20 .  DOI: 10.3724/SP.J.1003.2014.13170