Effects of regulatory evolution on morphological diversity
Chunce Guo,Rui Zhang,Hongyan Shan,Hongzhi Kong
Biodiv Sci . 2014, (1): 72 -79 .  DOI: 10.3724/SP.J.1003.2014.13247