Biodiversity Science ›› 2004, Vol. 12 ›› Issue (6): 586-593.doi: 10.17520/biods.2004074

• Editorial • Previous Article     Next Article

Genetic diversity in seven Chinese indigenous sheep breeds based on microsatellite analysis

YANG Yan1, 2, MA Yue-Hui1*, LU Shen-Jin3, ZHANG Ying-Han4   

  1. 1 Institute of Animal Science, Chinese Academy of Agricultural Sciences, Beijing 100094
    2 College of Animal Science and Technology,Yangzhou University,Yangzhou225009
    3 College of Agriculture and Forestry,Linyi Normal University,Linyi,Shandong276000
    4 College of Animal Science and Technology, Northwest Sci-Tech University of Agriculture and Forestry, Yangling, Shaanxi 712100
  • Received:2004-09-06 Revised:2004-10-28 Online:2004-11-20
  • MA Yue-Hui

Genetic diversity in seven Chinese indigenous sheep breeds was estimated using 26 microsatellite markers. The allele frequency, mean heterozygosity, polymorphism information content, effective number of alleles, genetic distance,and dendrogram analysis were used to assess the genetic variability and genetic relationships among the seven breeds. A total of 278 alleles were detected, and the 26 loci were highly polymorphic. The effective number of alleles ranged from 2.1288 to 13.3924, mean heterozygosity of loci from 0.0629 to 0.5903, mean heterozygosity of breeds from 0.3633 to 0.4489, and polymorphism information content from 0.6628 to 0.8712. In the Neighbor-Joining tree based on Nei′s standard genetic distance, the seven sheep breeds formed two groups: Hazake sheep, Altay Fat-rumped sheep and Bayinbuluke sheep were closely related, then clustered with Baizang sheep and Heizang sheep; and the second group consisted of Hu sheep and Jinzhong sheep. The dendrogram relationship between different sheep breeds was generally in accordance with their origins, breeding history and localities.

Key words: endangered, red list, biodiversity conservation

CLC Number: 

  • S813

[1] Yijian Yao. (2020) Red-list Assessment of Macrofungi in China . Biodiv Sci, 28(1): 0-0.
[2] Yijian Yao Wenying Zhuang Lei Cai Dongmei Liu Junsheng Li Tiezheng Wei Yi Li Ke Wang Haijun Wu. (2020) Development of Red-list Assessment of Macrofungi in China . Biodiv Sci, 28(1): 0-0.
[3] Wenying Zhuang Yi Li Huandi Zheng Zhaoqing Zeng Xincun Wang. (2020) Threat status of macro-ascomycetes in China and analysis of its threatening factors . Biodiv Sci, 28(1): 0-0.
[4] Yijian Yao Wenying Zhuang Tiezheng Wei Yi Li Xinli Wei Hong Deng Dongmei Liu Lei Cai Junsheng Li Ke Wang Haijun Wu Binbin Li Yonghui Wang Xiaodan Wei Hongmei Wu Mingjun Zhao Liu Yang Jinhe Su Xi Zhong. (2020) Threatened Species List of China’s Macrofungi . , 28(1): 0-0.
[5] Yi Li Dongmei Liu Ke Wang Haijun Wu Lei Cai Lei Cai Junsheng Li Yijian Yao. (2020) Red list assessment of macrofungi in China: challenges and resolvement . Biodiv Sci, 28(1): 0-0.
[6] Xinli Wei Hong Deng Jiangchun Wei. (2020) Red list assessment and conservation status of lichens in China . Biodiv Sci, 28(1): 0-0.
[7] Leilei Yang, Wenguang Wang, Xiaoan Lang, Suzhou Zhang, Zhangxiu Yao, Ting Xu, Yuanqiu Li, Danfeng Yan, Jianfen Yang, Yaling Wang, Shouzhou Zhang. (2019) Resource status of Michelia guangdongensis (Magnoliaceae), a wild plant species with extremely small populations . Biodiv Sci, 27(9): 1016-1020.
[8] Zhang Xiaoling, Li Yichao, Wang Yunyun, Cai Hongyu, Zeng Hui, Wang Zhiheng. (2019) Influence of future climate change in suitable habitats of tea in different countries . Biodiv Sci, 27(6): 595-606.
[9] LIU Xiao-Tong, YUAN Quan, NI Jian. (2019) Research advances in modelling plant species distribution in China . Chin J Plant Ecol, 43(4): 273-283.
[10] Zhao Yang,Wen Yuanyuan. (2019) Development of Convention on Biological Diversity’s Global Platform for Business & Biodiversity: Policy suggestion for China . Biodiv Sci, 27(3): 339-346.
[11] Zhangjian Shan,Lina Zhao,Yuchang Yang,Dan Xie,Haining Qin. (2019) An overview on assessment systems for threatened plants in China . Biodiv Sci, 27(12): 1352-1363.
[12] Xiangyu Jia,Bin Bai,Jieqing Zhang,Yi Huang. (2018) The effects of IPBES deliverables on global biodiversity conservation strategy—an analysis based on the U. S. pollinator protection policy . Biodiv Sci, 26(5): 527-534.
[13] Huijie Qiao,Xiaoyi Wang,Wei Wang,Zhenhua Luo,Ke Tang,Yan Huang,Shengnan Yang,Weiwei Cao,Xinquan Zhao,Jianping Jiang,Junhua Hu. (2018) From nature reserve to national park system pilot: Changes of environmental coverage in the Three-River-Source National Park and implications for amphibian and reptile conservation . Biodiv Sci, 26(2): 202-209.
[14] Dongmei Liu,Lei Cai,Ke Wang,Junsheng Li,Tiezheng Wei,Yijian Yao. (2018) Threat assessments, problems and countermeasures of China’s macrofungi . Biodiv Sci, 26(11): 1236-1242.
[15] Hai Ren. (2017) The role of botanical gardens in reintroduction of plants . Biodiv Sci, 25(9): 945-950.
Viewed
Full text


Abstract

Cited

  Shared   
  Discussed