Biodiversity Science ›› 2004, Vol. 12 ›› Issue (6): 586-593.doi: 10.17520/biods.2004074

• Editorial • Previous Article     Next Article

Genetic diversity in seven Chinese indigenous sheep breeds based on microsatellite analysis

YANG Yan1, 2, MA Yue-Hui1*, LU Shen-Jin3, ZHANG Ying-Han4   

  1. 1 Institute of Animal Science, Chinese Academy of Agricultural Sciences, Beijing 100094
    2 College of Animal Science and Technology,Yangzhou University,Yangzhou225009
    3 College of Agriculture and Forestry,Linyi Normal University,Linyi,Shandong276000
    4 College of Animal Science and Technology, Northwest Sci-Tech University of Agriculture and Forestry, Yangling, Shaanxi 712100
  • Received:2004-09-06 Revised:2004-10-28 Online:2004-11-20
  • MA Yue-Hui

Genetic diversity in seven Chinese indigenous sheep breeds was estimated using 26 microsatellite markers. The allele frequency, mean heterozygosity, polymorphism information content, effective number of alleles, genetic distance,and dendrogram analysis were used to assess the genetic variability and genetic relationships among the seven breeds. A total of 278 alleles were detected, and the 26 loci were highly polymorphic. The effective number of alleles ranged from 2.1288 to 13.3924, mean heterozygosity of loci from 0.0629 to 0.5903, mean heterozygosity of breeds from 0.3633 to 0.4489, and polymorphism information content from 0.6628 to 0.8712. In the Neighbor-Joining tree based on Nei′s standard genetic distance, the seven sheep breeds formed two groups: Hazake sheep, Altay Fat-rumped sheep and Bayinbuluke sheep were closely related, then clustered with Baizang sheep and Heizang sheep; and the second group consisted of Hu sheep and Jinzhong sheep. The dendrogram relationship between different sheep breeds was generally in accordance with their origins, breeding history and localities.

Key words: endangered, red list, biodiversity conservation

CLC Number: 

  • S813

[1] Zhang Xiaoling, Li Yichao, Wang Yunyun, Cai Hongyu, Zeng Hui, Wang Zhiheng. Influence of future climate change in suitable habitats of tea in different countries [J]. Biodiv Sci, 2019, 27(6): 595-606.
[2] Zhao Yang,Wen Yuanyuan. Development of Convention on Biological Diversity’s Global Platform for Business & Biodiversity: Policy suggestion for China [J]. Biodiv Sci, 2019, 27(3): 339-346.
[3] Xiangyu Jia,Bin Bai,Jieqing Zhang,Yi Huang. The effects of IPBES deliverables on global biodiversity conservation strategy—an analysis based on the U. S. pollinator protection policy [J]. Biodiv Sci, 2018, 26(5): 527-534.
[4] Huijie Qiao,Xiaoyi Wang,Wei Wang,Zhenhua Luo,Ke Tang,Yan Huang,Shengnan Yang,Weiwei Cao,Xinquan Zhao,Jianping Jiang,Junhua Hu. From nature reserve to national park system pilot: Changes of environmental coverage in the Three-River-Source National Park and implications for amphibian and reptile conservation [J]. Biodiv Sci, 2018, 26(2): 202-209.
[5] Dongmei Liu,Lei Cai,Ke Wang,Junsheng Li,Tiezheng Wei,Yijian Yao. Threat assessments, problems and countermeasures of China’s macrofungi [J]. Biodiv Sci, 2018, 26(11): 1236-1242.
[6] Hai Ren. The role of botanical gardens in reintroduction of plants [J]. Biodiv Sci, 2017, 25(9): 945-950.
[7] Haining Qin, Lina Zhao, Shengxiang Yu, Huiyuan Liu, Bo Liu, Nianhe Xia, Hua Peng, Zhenyu Li, Zhixiang Zhang, Xingjin He, Linke Yin, Yulin Lin, Quanru Liu, Yuantong Hou, Yan Liu, Qixin Liu, Wei Cao, Jianqiang Li, Shilong Chen, Xiaohua Jin, Tiangang Gao, Wenli Chen, Haiying Ma, Yuying Geng, Xiaofeng Jin, Chaoyang Chang, Hong Jiang, Lei Cai, Chunxin Zang, Jianyong Wu, Jianfei Ye, Yangjun Lai, Bing Liu, Qinwen Lin, Naxin Xue. Evaluating the endangerment status of China’s angiosperms through the red list assessment [J]. Biodiv Sci, 2017, 25(7): 745-757.
[8] Yong Yang, Bing Liu, Dennis M. Njenga. Red list assessment and conservation status of gymnosperms from China [J]. Biodiv Sci, 2017, 25(7): 758-764.
[9] Qiang He, Yu Jia. Assessing the threat status of China’s bryophytes [J]. Biodiv Sci, 2017, 25(7): 774-780.
[10] Shiyong Dong, Zhengyu Zuo, Yuehong Yan, Jianying Xiang. Red list assessment of lycophytes and ferns in China [J]. Biodiv Sci, 2017, 25(7): 765-773.
[11] Qiujie Zhou, Yacheng Cai, Wei Lun Ng, Wei Wu, Seping Dai, Feng Wang, Renchao Zhou. Molecular evidence for natural hybridization between two Melastoma species endemic to Hainan and their widespread congeners [J]. Biodiv Sci, 2017, 25(6): 638-646.
[12] Hui Shang, Yuehong Yan. Natural hybridization and biodiversity conservation [J]. Biodiv Sci, 2017, 25(6): 683-688.
[13] Jianbo Tan, Ainong Li, Guangbin Lei, Guoke Chen, Keping Ma. Research advances and challenges in the IUCN Red List of Ecosystems [J]. Biodiv Sci, 2017, 25(5): 453-463.
[14] Wumei Xu, Xiuqin Ci, Jie Li. Parallel effects of environmental properties on genetic diversity and species diversity [J]. Biodiv Sci, 2017, 25(5): 481-489.
[15] Xingfeng Si, Yuhao Zhao, Chuanwu Chen, Peng Ren, Di Zeng, Lingbing Wu, Ping Ding. Beta-diversity partitioning: methods, applications and perspectives [J]. Biodiv Sci, 2017, 25(5): 464-480.
Viewed
Full text


Abstract

Cited

  Shared   
  Discussed   
[1] WEI Jie, YU Hui, KUANG Ting-Yun, BEN Gui-Ying. Ultrastructure of Polygonum viviparum L. Grown at Different Elevations on Qinghai Plateau[J]. Chin J Plan Ecolo, 2000, 24(3): 304 -307 .
[2] Zhu Hua Wu Zhengyi (C. Y. Wu) Wang Hong. CONTRIBUTIONS TO FLORA OF XISHUANGBANNA (1)[J]. Plant Diversity, 1990, 12(04): 1 -3 .
[3] ZHU Hua,WANG Hong,LI Baogui. A New Variety of the Genus Lindera from Yunnan[J]. Plant Diversity, 1998, 20(01): 1 -3 .
[4] CHANG Sheng-He, YING Jia, ZHANG Ji-Jun, LI Bin, LI Zhen-Sheng. Isolation and Characterization of a BBC1 cDNA from Common Wheat[J]. J Integr Plant Biol, 2003, 45(7): 878 -882 .
[5] CHANG Chen-Hui,WU Fu-Zhong,YANG Wan-Qin,TAN Bo,XIAO Sa,LI Jun,GOU Xiao-Lin. Changes in log quality at different decay stages in an alpine forest[J]. Chin J Plan Ecolo, 2015, 39(1): 14 -22 .
[6] SHE Chao-WenSONG Yun-Chun LIU Li-Hua. Analysis on the G_banded Karyotypes and Its Fluctuation at Different Mitotic Phases and Stages in Triticum tauschii (Aegilops squarrosa)[J]. Chin Bull Bot, 2001, 18(06): 727 -734 .
[7] Wei Zhou,Xu Li,Kaiyuan Li,Minghui Li. Fish faunal presence value in three first level tributaries of the Salween River in Yunnan, China and its meaning for aquatic nature reserve plan- ning[J]. Biodiv Sci, 2016, 24(10): 1146 -1153 .
[8] WANG Guan-Lin, YANG Huai-Yi, XIA Ran, FANG Hong-Jun, JING Shi-Xi. Cloning and Sequencing the Full-length cDNA of Annexin from Strawberry Fruit[J]. J Integr Plant Biol, 2001, 43(8): 874 -876 .
[9] HE Wei-Ming and ZHONG Zhang-Cheng. Effects of Soil Fertility on Gynostemma pentaphyllum Makino Population Behavior[J]. Chin Bull Bot, 1999, 16(04): 425 -428 .
[10] Xiaoyun Pan, Hanzhao Liang, Alejandro Sosa, Yupeng Geng, Bo Li, Jiakuan Chen. Patterns of morphological variation of alligator weed (Alternanthera philoxeroides): from native to invasive regions[J]. Biodiv Sci, 2006, 14(3): 232 -240 .