Biodiversity Science ›› 1994, Vol. 02 ›› Issue (3): 169-172.doi: 10.17520/biods.1994028

• 论文 • Previous Article     Next Article

On the current status and significance of the studies on the history of biodiversity

  

  • Received:1994-01-10 Revised:1994-02-20 Online:1994-08-20
[1] Gu Hanjiao, Zhang Cancan, Wang Jinsong, Shi Xuewen, Xia Ruixue, Liu Bin, Chen Fusheng, Bu Wensheng. Variation in basic morphological and functional traits of Chinese bamboo [J]. Biodiv Sci, 2019, 27(6): 585-594.
[2] Zhang Xiaoling, Li Yichao, Wang Yunyun, Cai Hongyu, Zeng Hui, Wang Zhiheng. Influence of future climate change in suitable habitats of tea in different countries [J]. Biodiv Sci, 2019, 27(6): 595-606.
[3] Lou Minghua, Bai Chao, Hui Gangying, Tang Mengping. Comparison of distinguish ability on seven tree size diversity indices [J]. Biodiv Sci, 2019, 27(4): 449-456.
[4] Yan Wenbo,Ji Shengnan,Shuai Lingying,Zhao Leigang,Zhu Dapeng,Zeng Zhigao. Spatial distribution patterns of mammal diversity in Yangxian County of Shaanxi Province on the southern slope of the Qinling Mountains [J]. Biodiv Sci, 2019, 27(2): 177-185.
[5] Fan Jingyu, Li Hanpeng, Yang Zhuo, Zhu Gengping. Selecting the best native individual model to predict potential distribution of Cabomba caroliniana in China [J]. Biodiv Sci, 2019, 27(2): 140-148.
[6] ZOU Xian-Hua, HU Ya-Nan, WEI Dan, CHEN Si-Tong, WU Peng-Fei, MA Xiang-Qing. Correlation between endogenous hormone and the adaptability of Chinese fir with high phosphorus-use efficiency to low phosphorus stress [J]. Chin J Plant Ecol, 2019, 43(2): 139-151.
[7] Ren Peng,Yu Jianping,Chen Xiaonan,Shen Xiaoli,Song Xiao,Zhang Tiantian,Yu Yongquan,Ding Ping. Seasonal variation in the distribution of Elliot’s pheasant (Syrmaticus ellioti) in Gutianshan National Nature Reserve [J]. Biodiv Sci, 2019, 27(1): 13-23.
[8] Yu Jianping,Shen Yunyi,Song Xiaoyou,Chen Xiaonan,Li Sheng,Shen Xiaoli. Evaluating the effectiveness of functional zones for black muntjac (Muntiacus crinifrons) protection in Qianjiangyuan National Park pilot site [J]. Biodiv Sci, 2019, 27(1): 5-12.
[9] Li Tong,Li Junning,Wei Yulian. Species diversity and distribution of wood-decaying fungi in Gutianshan National Nature Reserve [J]. Biodiv Sci, 2019, 27(1): 81-87.
[10] Yunzhi Qin,Jiaxin Zhang,Jianming Liu,Mengting Liu,Dan Wan,Hao Wu,Yang Zhou,Hongjie Meng,Zhiqiang Xiao,Handong Huang,Yaozhan Xu,Zhijun Lu,Xiujuan Qiao,Mingxi Jiang. Community composition and spatial structure in the Badagongshan 25 ha Forest Dynamics Plot in Hunan Province [J]. Biodiv Sci, 2018, 26(9): 1016-1022.
[11] CHEN Yi-Chao, ZHAO Ying, SONG Xi-Qiang, REN Ming-Xun. Difference in spatial distribution patterns and population structures of Rhododendron hainanense between both sides of riparian bends [J]. Chin J Plan Ecolo, 2018, 42(8): 841-849.
[12] Shengyuan Qin,Jun Rong,Wenju Zhang,Jiakuan Chen. Cultivation history of Camellia oleifera and genetic resources in the Yangtze River Basin [J]. Biodiv Sci, 2018, 26(4): 384-395.
[13] YAN Bao-Long, WANG Zhong-Wu, QU Zhi-Qiang, WANG Jing, HAN Guo-Dong. Effects of enclosure on carbon density of plant-soil system in typical steppe and desert steppe in Nei Mongol, China [J]. Chin J Plan Ecolo, 2018, 42(3): 327-336.
[14] WANG Li-Hua, XUE Jing-Yue, XIE Yu, WU Yan. Spatial distribution and influencing factors of soil organic carbon among different climate types in Sichuan, China [J]. Chin J Plan Ecolo, 2018, 42(3): 297-306.
[15] LIU Hai-Yue, LI Xin-Mei, ZHANG Lin-Lin, WANG Jiao-Jiao, HE Xue-Li. Eco-geographical distribution of arbuscular mycorrhizal fungi associated with Hedysarum scoparium in the desert zone of northwestern China [J]. Chin J Plan Ecolo, 2018, 42(2): 252-260.
Viewed
Full text


Abstract

Cited

  Shared   
  Discussed   
[1] WANG Dan-Dan, ZHENG Guo-Wei, LI Wei-Qi. Plants Adapt to LongTerm Potassium Deficiency by Accumulation of Membrane Lipids in Leaves and Maintenance of Lipid Composition in Roots[J]. Plant Diversity, 2014, 36(02): 163 -176 .
[2] GONG Qiang-Bang, LI Zhi-Min, PENG De-Li, NIU Yiang, SUN Hang, ZHANG Zhi-Qiang. Male Flowers and Relationship between Plant Size and Sex Expression in Herbaria of Nomocharis Species (Liliaceae)[J]. Plant Diversity, 2015, 37(01): 11 -20 .
[3] LIU YU. Seasonal species Diversity of Phytoplankton in Zhangjiang Seawaters[J]. Biodiv Sci, 1994, 02(Suppl.): 36 -42 .
[4] Gui Ji-xun, Zhu Ting-cheng. Study of Energy Flow Between Litter and Decomposers in Aneurolepidium chinese Grassland[J]. Chin J Plan Ecolo, 1992, 16(2): 143 -148 .
[5] Guogang Zhang, Wei Liang, Guozhong Chu. Wintering behavior of black-faced spoonbill in Hainan Island[J]. Biodiv Sci, 2006, 14(4): 352 -358 .
[6] YAN Xiu-Feng. Ecology of Plant secondary Metabolism[J]. Chin J Plan Ecolo, 2001, 25(5): 639 -640 .
[7] JIANG Gao-Ming, DONG Ming. A Comparative Study on Photosynthesis and Water Use Efficiency Between Clonal and Non-clonal Plant Species Along the Northeast China Transect (NECT)[J]. J Integr Plant Biol, 2000, 42(8): 855 -863 .
[8] LI De-Zhu-, WANG Yu-Hua-, YI Ting-Shuang. The Next-Generation Flora iFlora[J]. Plant Diversity, 2012, 34(6): 525 -531 .
[9] ZHANG Yan FANG Li LI Tian-Fei YAO Zhao-BingJIANG Jin-Hui. Effect of Calcium on the Heat Tolerance and Active Oxygen Metabolism of Tobacco Leaves[J]. Chin Bull Bot, 2002, 19(06): 721 -726 .
[10] HAO Hai-Ping, JIANG Chuang-Dao, SHI Lei, TANG Yu-Dan, YAO Juan, LI Zhi-Qiang. EFFECTS OF ROOT TEMPERATURE ON THERMOSTABILITY OF PHOTOSYNTHETIC APPARATUS IN PRUNUS MIRA SEEDLINGS[J]. Chin J Plan Ecolo, 2009, 33(5): 984 -992 .