Marine Biodiversity Special Feature

Default Latest Most Read
Toggle Thumbnails
Seasonal change of the community of large-sized tintinnids (Ciliophora, Tintinnida) in Laizhou Bay    
Xue Chen, Wuchang Zhang, Qiang Wu, Qingshan Luan, Tian Xiao
Biodiv Sci   2014,22(5 ):649 -657. DOI:10.3724/SP.J.1003.2014.13257
Abstract  (1472 HTML2 PDF(pc) (873KB)(3075 Save
Table and FiguresReferenceRelated ArticlesMetrics
Influence of coralline algae on biodiversity of macrobenthic community in intertidal zone of Nanji Islands    
Yanbin Tang, Yibo Liao, Lu Shou, Jiangning Zeng, Aigen Gao, Quanzhen Chen, Qinghai Sun
Biodiv Sci   2014,22(5 ):640 -648. DOI:10.3724/SP.J.1003.2014.13240
Abstract  (1811 HTML9 PDF(pc) (572KB)(3308 Save
Table and FiguresReferenceRelated ArticlesMetrics
The species diversity and trophic structure of reef fishes in the waters of the Xisha Archipelago    
Yongli Gao, Hui Huang, Jiansheng Lian, Jianhui Yang
Biodiv Sci   2014,22(5 ):618 -623. DOI:10.3724/SP.J.1003.2014.14102
Abstract  (3648 HTML15 PDF(pc) (875KB)(5884 Save
Table and FiguresReferenceRelated ArticlesMetrics
Impact of Spartina alterniflora on benthic macro-invertebrates communities on mangrove wetland in Xicungang Estuary, Guangxi    
Caiyun Zhao, Xiaoyan Liu, Jiade Bai, Fengchun Lü, Junsheng Li
Biodiv Sci   2014,22(5 ):630 -639. DOI:10.3724/SP.J.1003.2014.00109
Abstract  (2037 HTML39 PDF(pc) (442KB)(4138 Save
Table and FiguresReferenceRelated ArticlesMetrics
Taxonomy and morphological identification of Pyrocystaceae (Pyrocystales, Dinophyta) species on the coasts of China    
Yulong Pan, Ruixiang Li, Shuang Liu, Sheng Zhao, Yiting Liu
Biodiv Sci   2014,22(3 ):329 -336. DOI:10.3724/SP.J.1003.2014.13249
Abstract  (3081 HTML19 PDF(pc) (370KB)(3943 Save
Table and FiguresReferenceRelated ArticlesMetrics
Distribution and community characteristics of planktonic copepods in the northwest coastal waters off Hainan Island    
Rouxin Sun, Yanguo Wang, Guangshan Lian, Mao Lin
Biodiv Sci   2014,22(3 ):320 -328. DOI:10.3724/SP.J.1003.2014.13137
Abstract  (1888 HTML6 PDF(pc) (678KB)(2895 Save
Table and FiguresReferenceRelated ArticlesMetrics
The variation of biodiversity of macrobenthic fauna with salinity and water depth near the Pearl Estuary of the northern South China Sea    
Jinghuai Zhang
Biodiv Sci   2014,22(3 ):302 -310. DOI:10.3724/SP.J.1003.2014.13141
Abstract  (2042 HTML6 PDF(pc) (584KB)(2330 Save
Table and FiguresReferenceRelated ArticlesMetrics
Spatial and temporal variations of invertebrate community in the Yangtze River Estuary and its adjacent waters    
Yong Xu, Weiwei Xian, Wenlong Li
Biodiv Sci   2014,22(3 ):311 -319. DOI:10.3724/SP.J.1003.2014.13173
Abstract  (1779 HTML5 PDF(pc) (581KB)(2267 Save
Table and FiguresReferenceRelated ArticlesMetrics
Biodiversity and trophic level characteristics of fishes captured by set nets in Tong’an Bay, Xiamen    
Jianji Liao, Xinqing Zheng, Jianguo Du*, Bin Chen, Zhiyuan Ma, Wenjia Hu
Biodiv Sci   2014,22(5 ):624 -629. DOI:10.3724/SP.J.1003.2014.14051
Abstract  (2123 HTML7 PDF(pc) (621KB)(3793 Save
Table and FiguresReferenceRelated ArticlesMetrics

  • wechat:swdyx_wx