Impact of Spartina alterniflora on benthic macro-invertebrates communities on mangrove wetland in Xicungang Estuary, Guangxi
Caiyun Zhao, Xiaoyan Liu, Jiade Bai, Fengchun Lü, Junsheng Li
Biodiv Sci . 2014, (5): 630 -639 .  DOI: 10.3724/SP.J.1003.2014.00109