Biodiversity Science ›› 2004, Vol. 12 ›› Issue (6): 594-610.doi: 10.17520/biods.2004075

• 论文 • Previous Article     Next Article

An ecological study on the benthos of the rocky intertidal zone in Quanzhou Bay.Ⅰ.Species diversity and its distribution

ZHENG Cheng-Xing*, LI Rong-Guan, JIANG Jin-Xiang, ZHENG Feng-Wu, WANG Jian-Jun , HUANG Xin-Guang, LIN Jun-Hui   

  1. Third Institute of Oceanography, State Oceanic Administration, Xiamen 361005
  • Received:2004-04-07 Revised:2004-09-24 Online:2004-11-20
  • ZHENG Cheng-Xing

A survey on four rocky intertidal transects in Quanzhou Bay was carried out from November 2001 to August 2002. A total of 6687 specimens in 216 sampling frames were collected, which yielded 324 species. These include 17 algae, 102 annelids, 96 molluscs, 62 arthropods, 11 echinoderms and 36 other animals. The results suggest that, affected by currents and waves, the number of species in horizontal distribution declines in order from Fushan (206), Xiayang (197), Dazhuidao Island (193) to Antou (166). The vertical distribution of species is affected mainly by tides and waves. A common characteristic of the transects in different intertidal areas is that the middle intertidal area has the greatest number of species (129-156 species), while the high tidal zone has the smallest number of species (9-20 species). The low tidal zone is intermediate, with 87 to 116 species. The number of species varies with change of seasons, demonstrating the adaptability of marine organisms to the temperature of water. The number of species range in a declining order from summer(190), spring(164), autumn(158) to winter(150).

Key words: rare and endangered medicinal plant, Phellodendron amurense, AFLP, genetic diversity, endangered species, conservation

CLC Number: 

  • Q958
[1] Wenying Zhuang Yi Li Huandi Zheng Zhaoqing Zeng Xincun Wang. (2020) Threat status of macro-ascomycetes in China and analysis of its threatening factors . Biodiv Sci, 28(1): 0-0.
[2] Yi Li Dongmei Liu Ke Wang Haijun Wu Lei Cai Lei Cai Junsheng Li Yijian Yao. (2020) Red list assessment of macrofungi in China: challenges and resolvement . Biodiv Sci, 28(1): 0-0.
[3] Yi Li Zhiyao Tang Yujing Yan Ke Wang Lei Cai Jinsheng He Song Gu Yijian Yao. (2020) Incorporating species distribution modelling into the red list assessment and conservation of macrofungi: A case study with Ophiocordyceps sinensis . Biodiv Sci, 28(1): 0-0.
[4] Lingyun Xiao, Chen Cheng, Huawei Wan, Dehai Zhang, Yongcai Wang, Tsedan , Peng Hou, Juan Li, Xin Yang, Zhi Lü, Yuping Liu. (2019) Defining conservation priority areas of snow leopard habitat in the Sanjiangyuan Region . Biodiv Sci, 27(9): 943-950.
[5] Rui Yang, Qinyi Peng, Yue Cao, Le Zhong, Shuyu Hou, Zhicong Zhao, Cheng Huang. (2019) Transformative changes and paths toward biodiversity conservation in China . Biodiv Sci, 27(9): 1032-1040.
[6] XU Jin-Shi,CHAI Yong-Fu,LIU Xiao,YUE Ming,GUO Yao-Xin,KANG Mu-Yi,LIU Quan-Ru,ZHENG Cheng-Yang,JI Cheng-Jun,YAN Ming,ZHANG Feng,GAO Xian-Ming,WANG Ren-Qing,SHI Fu-Chen,ZHANG Qin-Di,WANG Mao. (2019) Community assembly, diversity patterns and distributions of broad-leaved forests in North China . Chin J Plant Ecol, 43(9): 732-741.
[7] Xiaoyu Li, Lingyun Xiao, Xuchang Liang, Chen Cheng, Chen Feng, Xiang Zhao, Yanlin Liu, Xiaoxing Bian, Bing He, Changzhi Zhang, Justine Shanti Alexander, Rui Xing, Yahui Huang, Awangjiumei , Xierannima , Dazhao Song, Qiaowen Huang, , Kui Peng, Hang Yin, Xinming Lian, Xin Yang, Sheng Li, Xiaogang Shi, Chuangming Yang, Zhi Lü. (2019) Ongoing threats and the current status of snow leopard conservation in China . Biodiv Sci, 27(9): 932-942.
[8] QIN Hao,ZHANG Yin-Bo,DONG Gang,ZHANG Feng. (2019) Altitudinal patterns of taxonomic, phylogenetic and functional diversity of forest communities in Mount Guandi, Shanxi, China . Chin J Plant Ecol, 43(9): 762-773.
[9] Yang Lixin, Pei Shengji, Zhang Yu. (2019) Action research on Tibetan sacred nature sites (SNS) conservation in Tibetan community in NW Yunnan . Biodiv Sci, 27(7): 749-757.
[10] Yang Yunhui, Bai Keyu, Jarvis Devra, Long Chunlin. (2019) Xishuangbanna cucumber landraces and associated traditional knowledge . Biodiv Sci, 27(7): 743-748.
[11] Jiang Zhigang. (2019) China’s key protected species lists, their criteria and management . Biodiv Sci, 27(6): 698-703.
[12] Zhang Xiaoling, Li Yichao, Wang Yunyun, Cai Hongyu, Zeng Hui, Wang Zhiheng. (2019) Influence of future climate change in suitable habitats of tea in different countries . Biodiv Sci, 27(6): 595-606.
[13] He Jieli,Shi Tiantian,Chen Ling,Wang Haigang,Gao Zhijun,Yang Meihong,Wang Ruiyun,Qiao Zhijun. (2019) The Genetic Diversity of Common Millet (Panicum miliaceum) Germplasm Resources Based on the EST-SSR Markers . Chin Bull Bot, 54(6): 723-732.
[14] ZHANG Xin-Xin, WANG Xi, HU Ying, ZHOU Wei, CHEN Xiao-Yang, HU Xin-Sheng. (2019) Advances in the study of population genetic diversity at plant species’ margins . Chin J Plant Ecol, 43(5): 383-395.
[15] Zhang Yahong, Jia Huixia, Wang Zhibin, Sun Pei, Cao Demei, Hu Jianjun. (2019) Genetic diversity and population structure of Populus yunnanensis . Biodiv Sci, 27(4): 355-365.
Viewed
Full text


Abstract

Cited

  Shared   
  Discussed