Biodiversity Science ›› 2000, Vol. 08 ›› Issue (4): 429-434.doi: 10.17520/biods.2000060

• 论文 • Previous Article     Next Article

The contribution of ancient Chinese to knowledge and protection of biodiversity

WANG Xun-Ling   

  1. 2 (兰州大学生命科学学院,  兰州 730000)
  • Received:2000-03-03 Revised:2000-08-05 Online:2000-11-20
  • WANG Xun-Ling

The ancient Chinese have understood species diversity , ecological diversity and genetic diversity in their long- term labor practice and investigations. Theknowledge was recorded in a great number of historical documents. They have made great contributions to biodiversity protection through developing agriculture and animal husbandry , rational utilizing biological resources , and building various reserves and gardens.

Key words: nature reserve, management of functional protection subzones, remote sense, change detection

[1] Shaopeng Cui Dai-qiang CHEN Jinyu Wang Jizhou Sun Hongjun Chu Chunwang Li Zhigang Jiang. (2020) Camera-trapping survey of mammals and birds in Kanas River Valley of Altai Mountains, Xinjiang . Biodiv Sci, 28(4): 435-441.
[2] Yisheng Ma,Qingqing Ma,Nianjun He,Dapeng Zhu,Kaihui Zhao,Hongcai Liu,Shuai Li,Liang Sun,Liubin Tang. (2020) Camera-trapping survey of mammals and birds in the Foping National Nature Reserve, China . Biodiv Sci, 28(2): 226-230.
[3] Xiulian Chi, Ting Guo, Qinggang Wang, Zhixian Jing, Xiaobo Zhang, Xiaolin Li, Kai Sun, Tielin Wang, Guang Yang. (2020) Evaluation of in situ conservation effectiveness on medicinal vascular plants in national nature reserves in central China . Biodiv Sci, 28(2): 135-143.
[4] Xiongwei Yang,Ankang Wu,Qixian Zou,Guangrong Li,Mingming Zhang,Canshi Hu,Haijun Su. (2020) Field monitoring of mammals and birds using infrared cameras in Mayanghe National Nature Reserve, Guizhou, China . Biodiv Sci, 28(2): 219-225.
[5] Zhang Mingming,Yang Zhaohui,Wang Cheng,Wang Jiaojiao,Hu Canshi,Lei Xiaoping,Shi Lei,Su Haijun,Li Jiaqi. (2019) Camera-trapping survey on mammals and birds in Fanjingshan National Nature Reserve, Guizhou, China . Biodiv Sci, 27(7): 813-818.
[6] Mu Jun, Wang Jiaojiao, Zhang Lei, Li Yunbo, Li Zhumei, Su Haijun. (2019) Field monitoring using infrared cameras and activity rhythm analysis on mammals and birds in Xishui National Nature Reserve, Guizhou, China . Biodiv Sci, 27(6): 683-688.
[7] Wang Yuan, Li Sheng, Liu Wulin, Zhu Xuelin, Li Bingzhang. (2019) Coat pattern variation and activity rhythm of Asiatic golden cat (Catopuma temminckii) in Yarlung Zangbo Grand Canyon National Nature Reserve of Tibet, China . Biodiv Sci, 27(6): 638-647.
[8] Xiao Zhishu,Chen Lijun,Song Xiangjin,Shu Zufei,Xiao Ronggao,Huang Xiaoqun. (2019) Species inventory and assessment of large- and medium-size mammals and pheasants using camera trapping in the Chebaling National Nature Reserve, Guangdong Province . Biodiv Sci, 27(3): 237-242.
[9] Chen Lijun,Shu Zufei,Xiao Zhishu. (2019) Application of camera-trapping data to study daily activity patterns of Galliformes in Guangdong Chebaling National Nature Reserve . Biodiv Sci, 27(3): 266-272.
[10] Chen Qiangqiang, Li Meiling, Wang Xu, Mueen Qamer Faisal, Wang Peng, Yang Jianwei, Wang Muyang, Yang Weikang. (2019) Identification of potential ecological corridors for Marco Polo sheep in Taxkorgan Wildlife Nature Reserve, Xinjiang, China . Biodiv Sci, 27(2): 186-199.
[11] Chen Huijun, Du Hu, Song Tongqing, Peng Wanxia, Zhang Hao, Su Liang, Zeng Fuping. (2019) Numerical classification of associations and their stabilities of karst evergreen deciduous broad-leaved mixed forests in Mulun National Nature Reserve . Biodiv Sci, 27(10): 1056-1068.
[12] Wang Cheng, Zhou Daqing, Liang Sheng, Su Haijun, Hu Canshi, Zhang Mingming. (2019) Camera-trapping survey on mammals and birds in Guizhou Chishui Alsophila National Nature Reserve . Biodiv Sci, 27(10): 1147-1152.
[13] Zejin Zhang,Yanpei Guo,Jin-Sheng He,Zhiyao Tang. (2018) Conservation status of Wild Plant Species with Extremely Small Populations in China . Biodiv Sci, 26(6): 572-577.
[14] Xuemeng Hong,Xinyu Ge,Junlan Li. (2018) Butterfly diversity and its influencing factors in Saihanwula Nature Reserve . Biodiv Sci, 26(6): 590-600.
[15] Kaida Xu,Kaner Lu,Zhanhui Lu,Qian Dai. (2018) Ecological niche analysis of dominant shrimp species in the Jiushan Islands Marine Nature Reserve . Biodiv Sci, 26(6): 601-610.
Viewed
Full text


Abstract

Cited

  Shared   
  Discussed