Marine Biodiversity Under Global Climate Change

Default Latest Most Read
Toggle Thumbnails
Characteristics of a macrozoobenthic community in the sea adjacent to the Yangtze River estuary during the wet season    
Yong Xu, Xinzheng Li, Hongfa Wang, Baolin Zhang, Lianmei Shuai
Biodiv Sci   2016,24(7 ):811 -819. DOI:10.17520/biods.2016039
Abstract  (1438 HTML12 PDF(pc) (1249KB)(1827 Save
Table and FiguresReferenceRelated ArticlesMetrics
Observing the morphological features of Emiliania huxleyi coccoliths using atomic force microscopy    
Yu Wang, Huiyong Zhang, Peng Xiang, Youyin Ye, Gengming Lin, Qingliang Yang, Mao Lin
Biodiv Sci   2016,24(7 ):847 -854. DOI:10.17520/biods.2015320
Abstract  (1673 HTML12 PDF(pc) (1725KB)(2213 Save
Table and FiguresReferenceRelated ArticlesMetrics
Seasonal variations in macrobenthic communities in the subtidal zones of Jiaozhou Bay    
Mei Yang, Xinzheng Li, Yong Xu, Hongfa Wang, Baolin Zhang
Biodiv Sci   2016,24(7 ):820 -830. DOI:10.17520/biods.2015264
Abstract  (1747 HTML8 PDF(pc) (1240KB)(3194 Save
Table and FiguresReferenceRelated ArticlesMetrics
Time series variation of plankton in a remote industrial island, Taiwan Strait, southwestern Taiwan    
Meng-Hsien Chen, Saou-Lien Wong, Tzu-Chun Chen, Chen-Tung Chen
Biodiv Sci   2016,24(7 ):748 -756. DOI:10.17520/biods.2015284
Abstract  (1465 HTML12 PDF(pc) (943KB)(1344 Save
Table and FiguresReferenceRelated ArticlesMetrics
Negotiation focus, impacts, and China’s implementation strategies of Marine and Coastal Biodiversity in the Convention on Biological Diversity    
Senlu Yin, Miaozhuang Zheng, Jing Xu, Yan Liu, Wenjing Liu
Biodiv Sci   2016,24(7 ):855 -860. DOI:10.17520/biods.2015275
Abstract  (1990 HTML13 PDF(pc) (357KB)(2735 Save
ReferenceRelated ArticlesMetrics
Analyzing the tintinnid community structure and distribution in the surface waters southeast of Hawaii from a cruise in 2013    
Chaofeng Wang, Haibo Li, Wuchang Zhang, Li Zhao, Yuan Zhao, Tian Xiao
Biodiv Sci   2016,24(7 ):831 -837. DOI:10.17520/biods.2016030
Abstract  (1320 HTML6 PDF(pc) (551KB)(1447 Save
Table and FiguresReferenceRelated ArticlesMetrics
Genetic diversity of the habitat-forming red alga Gracilaria vermiculophylla along Chinese coasts    
Ruoyu Liu, Zhongmin Sun, Jianting Yao, Zimin Hu, Delin Duan
Biodiv Sci   2016,24(7 ):781 -790. DOI:10.17520/biods.2016038
Abstract  (1470 HTML8 PDF(pc) (800KB)(2175 Save
Table and FiguresReferenceRelated ArticlesMetrics
Marine phytoplankton diversity and the impact of global climate change    
Jun Sun, Bing Xue
Biodiv Sci   2016,24(7 ):739 -747. DOI:10.17520/biods.2016168
Abstract  (2228 HTML36 PDF(pc) (388KB)(2880 Save
ReferenceRelated ArticlesMetrics
Comparison of zooplankton communities inside and outside the Hangzhou Bay in autumn    
Dongrong Zhang, Zhaoli Xu, Jiayi Xu, Kaixing Dong
Biodiv Sci   2016,24(7 ):767 -780. DOI:10.17520/biods.2015249
Abstract  (1375 HTML9 PDF(pc) (706KB)(1856 Save
Table and FiguresReferenceRelated ArticlesMetrics
Marine biodiversity under global climate change    
Jun Sun, Mao Lin, Meng-Hsien Chen, Kuidong Xu
Biodiv Sci   2016,24(7 ):737 -738. DOI:10.17520/biods.2016195
Abstract  (2156 HTML46 PDF(pc) (408KB)(2738 Save
ReferenceRelated ArticlesMetrics
Functional groups of benthic macrofauna in the 14th Yong intertidal zone of Nansha, Guangzhou    
Lulu Yan, Lizhe Cai, Xinwei Chen, Guoqiang Li, Wenjun Li, Jiali Zeng, Yiyong Rao
Biodiv Sci   2016,24(7 ):802 -810. DOI:10.17520/biods.2015270
Abstract  (1412 HTML10 PDF(pc) (927KB)(2368 Save
Table and FiguresReferenceRelated ArticlesMetrics
Macrobenthic diversity and seasonal changes in the mangrove swamp of Luoyangjiang Estuary, Fujian Province    
Junhui Lin, Xuebao He, Jianjun Wang, Heshan Lin, Yaqin Huang, Kun Liu, Jianfeng Mou, Shuyi Zhang, Jinxiang Jiang
Biodiv Sci   2016,24(7 ):791 -801. DOI:10.17520/biods.2015328
Abstract  (1692 HTML277 PDF(pc) (1029KB)(2052 Save
Table and FiguresReferenceRelated ArticlesMetrics
Design and development of a data management system for marine fouling organisms    
Hua Feng, Wenhao Cao, Xiaoyang Tian, Zhiqiang Cheng, Tao Yan
Biodiv Sci   2016,24(7 ):838 -846. DOI:10.17520/biods.2015344
Abstract  (1514 HTML9 PDF(pc) (555KB)(1999 Save
Table and FiguresReferenceRelated ArticlesMetrics
Seasonal dynamics of planktonic pteropods in the Taiwan Strait, western North Pacific Ocean    
Wen-Tseng Lo, Bor-Shiuan Lau
Biodiv Sci   2016,24(7 ):757 -766. DOI:10.17520/biods.2015285
Abstract  (1460 HTML8 PDF(pc) (919KB)(2109 Save
Table and FiguresReferenceRelated ArticlesMetrics

  • wechat:swdyx_wx