Marine Biodiversity Under Global Climate Change

Default Latest Most Read
Toggle Thumbnails
Characteristics of a macrozoobenthic community in the sea adjacent to the Yangtze River estuary during the wet season    
Yong Xu, Xinzheng Li, Hongfa Wang, Baolin Zhang, Lianmei Shuai
Biodiv Sci   2016,24(7 ):811 -819. DOI:10.17520/biods.2016039
Abstract  (1534 HTML13 PDF(pc) (1249KB)(2106 Save
Table and FiguresReferenceRelated ArticlesMetrics
Observing the morphological features of Emiliania huxleyi coccoliths using atomic force microscopy    
Yu Wang, Huiyong Zhang, Peng Xiang, Youyin Ye, Gengming Lin, Qingliang Yang, Mao Lin
Biodiv Sci   2016,24(7 ):847 -854. DOI:10.17520/biods.2015320
Abstract  (1799 HTML17 PDF(pc) (1725KB)(2321 Save
Table and FiguresReferenceRelated ArticlesMetrics
Seasonal variations in macrobenthic communities in the subtidal zones of Jiaozhou Bay    
Mei Yang, Xinzheng Li, Yong Xu, Hongfa Wang, Baolin Zhang
Biodiv Sci   2016,24(7 ):820 -830. DOI:10.17520/biods.2015264
Abstract  (1872 HTML11 PDF(pc) (1240KB)(3313 Save
Table and FiguresReferenceRelated ArticlesMetrics
Time series variation of plankton in a remote industrial island, Taiwan Strait, southwestern Taiwan    
Meng-Hsien Chen, Saou-Lien Wong, Tzu-Chun Chen, Chen-Tung Chen
Biodiv Sci   2016,24(7 ):748 -756. DOI:10.17520/biods.2015284
Abstract  (1551 HTML13 PDF(pc) (943KB)(1403 Save
Table and FiguresReferenceRelated ArticlesMetrics
Negotiation focus, impacts, and China’s implementation strategies of Marine and Coastal Biodiversity in the Convention on Biological Diversity    
Senlu Yin, Miaozhuang Zheng, Jing Xu, Yan Liu, Wenjing Liu
Biodiv Sci   2016,24(7 ):855 -860. DOI:10.17520/biods.2015275
Abstract  (2075 HTML15 PDF(pc) (357KB)(2877 Save
ReferenceRelated ArticlesMetrics
Analyzing the tintinnid community structure and distribution in the surface waters southeast of Hawaii from a cruise in 2013    
Chaofeng Wang, Haibo Li, Wuchang Zhang, Li Zhao, Yuan Zhao, Tian Xiao
Biodiv Sci   2016,24(7 ):831 -837. DOI:10.17520/biods.2016030
Abstract  (1421 HTML8 PDF(pc) (551KB)(1489 Save
Table and FiguresReferenceRelated ArticlesMetrics
Genetic diversity of the habitat-forming red alga Gracilaria vermiculophylla along Chinese coasts    
Ruoyu Liu, Zhongmin Sun, Jianting Yao, Zimin Hu, Delin Duan
Biodiv Sci   2016,24(7 ):781 -790. DOI:10.17520/biods.2016038
Abstract  (1593 HTML9 PDF(pc) (800KB)(2334 Save
Table and FiguresReferenceRelated ArticlesMetrics
Marine phytoplankton diversity and the impact of global climate change    
Jun Sun, Bing Xue
Biodiv Sci   2016,24(7 ):739 -747. DOI:10.17520/biods.2016168
Abstract  (2377 HTML39 PDF(pc) (388KB)(3086 Save
ReferenceRelated ArticlesMetrics
Comparison of zooplankton communities inside and outside the Hangzhou Bay in autumn    
Dongrong Zhang, Zhaoli Xu, Jiayi Xu, Kaixing Dong
Biodiv Sci   2016,24(7 ):767 -780. DOI:10.17520/biods.2015249
Abstract  (1483 HTML9 PDF(pc) (706KB)(1999 Save
Table and FiguresReferenceRelated ArticlesMetrics
Marine biodiversity under global climate change    
Jun Sun, Mao Lin, Meng-Hsien Chen, Kuidong Xu
Biodiv Sci   2016,24(7 ):737 -738. DOI:10.17520/biods.2016195
Abstract  (2224 HTML50 PDF(pc) (408KB)(2904 Save
ReferenceRelated ArticlesMetrics
Functional groups of benthic macrofauna in the 14th Yong intertidal zone of Nansha, Guangzhou    
Lulu Yan, Lizhe Cai, Xinwei Chen, Guoqiang Li, Wenjun Li, Jiali Zeng, Yiyong Rao
Biodiv Sci   2016,24(7 ):802 -810. DOI:10.17520/biods.2015270
Abstract  (1524 HTML10 PDF(pc) (927KB)(2511 Save
Table and FiguresReferenceRelated ArticlesMetrics
Macrobenthic diversity and seasonal changes in the mangrove swamp of Luoyangjiang Estuary, Fujian Province    
Junhui Lin, Xuebao He, Jianjun Wang, Heshan Lin, Yaqin Huang, Kun Liu, Jianfeng Mou, Shuyi Zhang, Jinxiang Jiang
Biodiv Sci   2016,24(7 ):791 -801. DOI:10.17520/biods.2015328
Abstract  (1843 HTML279 PDF(pc) (1029KB)(2187 Save
Table and FiguresReferenceRelated ArticlesMetrics
Design and development of a data management system for marine fouling organisms    
Hua Feng, Wenhao Cao, Xiaoyang Tian, Zhiqiang Cheng, Tao Yan
Biodiv Sci   2016,24(7 ):838 -846. DOI:10.17520/biods.2015344
Abstract  (1630 HTML11 PDF(pc) (555KB)(2120 Save
Table and FiguresReferenceRelated ArticlesMetrics
Seasonal dynamics of planktonic pteropods in the Taiwan Strait, western North Pacific Ocean    
Wen-Tseng Lo, Bor-Shiuan Lau
Biodiv Sci   2016,24(7 ):757 -766. DOI:10.17520/biods.2015285
Abstract  (1573 HTML9 PDF(pc) (919KB)(2320 Save
Table and FiguresReferenceRelated ArticlesMetrics

  • wechat:swdyx_wx