Biodiv Sci ›› 2017, Vol. 25 ›› Issue (7): 696-744.  DOI: 10.17520/biods.2017144

Previous Articles     Next Articles

Threatened Species List of China’s Higher Plants

Haining Qin1,*(), Yong Yang1,*(), Shiyong Dong2,*(), Qiang He1,*(), Yu Jia1, Lina Zhao1,3, Shengxiang Yu1, Huiyuan Liu1,4, Bo Liu5, Yuehong Yan6, Jianying Xiang7, Nianhe Xia2, Hua Peng8, Zhenyu Li1, Zhixiang Zhang9, Xingjin He10, Linke Yin11, Yulin Lin12, Quanru Liu4, Yuantong Hou13, Yan Liu14, Qixin Liu15, Wei Cao16, Jianqiang Li17, Shilong Chen18, Xiaohua Jin1, Tiangang Gao1, Wenli Chen1, Haiying Ma19, Yuying Geng20, Xiaofeng Jin21, Chaoyang Chang22, Hong Jiang23, Lei Cai24, Chunxin Zang25, Jianyong Wu26, Jianfei Ye3,27, Yangjun Lai28, Bing Liu1, Qinwen Lin27, Naxin Xue1   

 1. 1 State Key Laboratory of Systematic and Evolutionary Botany, Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100093
  2 South China Botanical Garden, Chinese Academy of Sciences, Guangzhou 510650
  3 College of Life Sciences, University of Chinese Academy of Sciences, Beijing 100049
  4 School of Life Sciences, Beijing Normal University, Beijing 100875
  5 College of Life and Environmental Sciences, Minzu University of China, Beijing 100081
  6 Shanghai Chenshan Plant Science Research Center, Chinese Academy of Sciences,Shanghai Chenshan Botanical Garden, Shanghai 201602
  7 Yunnan Academy of Biodiversity, Southwest Forestry University, Kunming 650224
  8 Key Laboratory for Plant Diversity and Biogeography of East Asia, Kunming Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences, Kunming 650201
  9 School of Nature Conservation, Beijing Forestry University, Beijing 100083
  10 College of Life Sciences, Sichuan University, Chengdu 610064
  11 Xinjiang Institute of Ecology and Geography, Chinese Academy of Sciences, Urumqi 830011
  12 Institute of Medicinal Plant Development, Chinese Academy of Medical Science & Peking Union Medicinal College, Beijing 100193;
  13 College of Life Sciences, Qufu Normal University, Qufu, Shandong 273165
  14 Guangxi Institute of Botany, Guangxi Zhuang Autonomous Region and Chinese Academy of Sciences, Guilin, Guangxi 541006
  15 Institute of Botany, Jiangsu Province and Chinese Academy of Sciences, Nanjing 210014
  16 Institute of Applied Ecology, Chinese Academy of Sciences, Shenyang 110016
  17 Wuhan Botanical Garden, Chinese Academy of Sciences, Wuhan 430074
  18 Northwest Institute of Plateau Biology, Chinese Academy of Sciences, Xining 810008
  19 School of Life Sciences, Yunnan University, Kunming 650091
  20 State Key Laboratory of Vegetation and Environmental Change, Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100093
  21 College of Life and Environmental Sciences, Hangzhou Normal Uuniversity, Hangzhou 310036
  22 College of Life Sciences, Northwest Agriculture & Forestry University, Yangling, Shaanxi 712100;
  23 Yunnan Academy of Forestry, Kunming 650204
  24 Department of Nature and Ecology Conservation, Ministry of Environment Protection, Beijing 100035
  25 Chinese Research Academy of Environment Sciences, Beijing 100012
  26 Nanjing Institute of Environmental Sciences, Ministry of Environmental Protection, Nanjing 210042
  27 Beijing Botanical Garden, Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100093
  28 Nanjing Institute of Geology and Palaeontology, Chinese Academy of Sciences, Nanjing 210008;
 • Received:2017-05-15 Accepted:2017-06-28 Online:2017-07-20 Published:2017-07-21
 • Contact: Qin Haining,Yang Yong,Dong Shiyong,He Qiang
http://jtp.cnki.net/bilingual/detail/html/SWDY201707002