Biodiv Sci ›› 2019, Vol. 27 ›› Issue (12): 1393-1395.DOI: 10.17520/biods.2019379

• Forum • Previous Articles    

Ratifying Bonn Convention, promoting global conservation of migratory animals

Zhigang Jiang1,2,*(),Zhengwang Zhang3,Runzhi Zhang1,2,Zhijun Ma4,Hongjun Chu5,6,Yiming Li1,2,Changqing Ding7,Yahui Zhao1,2,Jiliang Xu7,Xiaoge Ping1,Yan Zeng1,Shaopeng Cui8,Na Li1,2,Dandan Cao1,2,Supen Wang1,Jing Xu1,Yingjie Qi5,Chunwang Li1,2   

 1. 1 Key Laboratory of Animal Ecology and Conservation Biology, Institute of Zoology, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100101
  2 College of Life Sciences, University of Chinese Academy of Sciences, Beijing 100049
  3 Ministry of Education Key Laboratory for Biodiversity Science and Ecological Engineering, Beijing Normal University Beijing 100875
  4 Ministry of Education Key Laboratory for Biodiversity Science and Ecological Engineering, Coastal Ecosystems Research Station of the Yangtze River Estuary, Fudan University, Shanghai 200433
  5 Xinjiang Kalamaili Mountain Wild Ungulate National Nature Reserve, Urumqi 830000
  6 College of Natural Resources, Xinjiang University, Urumqi 830046
  7 College of Natural Conservation and Ecology, Beijing Forestry University, Beijing 100083
  8 College of Life Sciences, Shanxi Agricultural University, Jinzhong, Shanxi 030801
 • Online:2019-12-20 Published:2020-01-06
 • Contact: Jiang Zhigang