Biodiv Sci ›› 2016, Vol. 24 ›› Issue (5): 500-551.  DOI: 10.17520/biods.2016076

Special Issue: 中国脊椎动物红色名录专辑

Previous Articles     Next Articles

Red List of China’s Vertebrates

Zhigang Jiang1,2,3,*, Jianping Jiang4,*, Yuezhao Wang4,*, E Zhang5,*(), Yanyun Zhang6,*(), Lili Li1, Feng Xie4, Bo Cai4, Liang Cao5, Guangmei Zheng6, Lu Dong6, Zhengwang Zhang6, Ping Ding7, Zhenhua Luo1,, Changqing Ding8, Zhijun Ma9, Songhua Tang1, Wenxuan Cao5, Chunwang Li1,3, Huijian Hu10, Yong Ma1, Yi Wu11, Yingxiang Wang12, Kaiya Zhou13, Shaoying Liu14, Yueying Chen4, Jiatang Li4, Zuojian Feng1, Yan Wang4, Bin Wang4, Cheng Li4, Xuelin Song5, Lei Cai15, Chunxin Zang16, Yan Zeng1,2, Zhibin Meng1,2, Hongxia Fang1, Xiaoge Ping1   

 1. 1 Institute of Zoology, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100101
  2 Endangered Species Scientific Commission of the People’s Republic of China, Beijing 100101
  3 University of Chinese Academy of Sciences, Beijing 100049
  4 Chengdu Institute of Biology, Chinese Academy of Sciences, Chengdu 610041
  5 Institute of Hydrobiology, Chinese Academy of Sciences, Wuhan 430072
  6 College of Life Sciences, Beijing Normal University, Beijing 100875
  7 College of Life Sciences, Zhejiang University, Hangzhou 310058
  8 School of Nature Conservation, Beijing Forestry University, Beijing 100083
  9 Institute of Biodiversity Science, Fudan University, Shanghai 200438
  10 Guangdong Institute of Applied Biological Resources, Guangzhou 510260
  11 College of Life Sciences, Guangzhou University, Guangzhou 510006
  12 Kunming Institute of Zoology, Chinese Academy of Sciences, Kunming 650223
  13 College of Life Sciences, Nanjing Normal University, Nanjing 210046
  14 Sichuan Institute of Forestry Sciences, Chengdu 610081
  15 Department of Nature and Ecology Conservation, Ministry of Environmental Protection of the People’s Republic of China, Beijing 100035
  16 Chinese Research Academy of Environmental Sciences, Beijing 100012
 • Received:2016-05-09 Accepted:2016-05-13 Online:2016-05-20 Published:2016-06-12
 • Contact: Jiang Zhigang,Jiang Jianping,Wang Yuezhao,Zhang E,Zhang Yanyun,Luo Zhenhua
 • About author:# Co-first authors

Abstract:

http://jtp.cnki.net/bilingual/detail/html/SWDY201605002