Fish diversity of Wuyishan National Park and its adjacent areas
Qiuju Chen, Zhixian Sun, Xuejian Li, Rui Zhang, Rui Xi, Chen Tian, Xin Wang, Yingchun Xing, Yahui Zhao
Biodiv Sci . 2022, (11): 22260 .  DOI: 10.17520/biods.2022260