Potential distribution range and conservation strategies for the endangered species Amygdalus pedunculata
Jianmin Chu, Yifu Li, Lei Zhang, Bin Li, Mingyuan Gao, Xiaoqian Tang, Jianwei Ni, Xinqiao Xu
Biodiv Sci . 2017, (8): 799 -806 .  DOI: 10.17520/biods.2015218