Effects of soil biota influenced by long-term organic and chemical fertilizers on rice growth and resistance to insects
Linhui Jiang, Ling Luo, Zhenggao Xiao, Daming Li, Xiaoyun Chen, Manqiang Liu, Feng Hu
Biodiv Sci . 2016, (8): 907 -915 .  DOI: 10.17520/biods.2016100