DNA barcoding in species identification of seashells: a case study in the ecological monitoring zone of Daya Bay, Guangdong
Haitao Li, Baoxue Zhang, Yang Gao, Xiaojun Shi, Peng Zhou
Biodiv Sci . 2015, (3): 299 -305 .  DOI: 10.17520/biods.2014261