Spatial patterns and determinants of species richness of alien and native plants in the Nujiang River valley
Yue Xu, Peng Li, Ye Liu, Wanjun Zhang, Siyu Qin, Zehao Shen
Biodiv Sci . 2016, (4): 389 -398 .  DOI: 10.17520/biods.2015243