The responses of soil protozoan communities to Quercus aquifolioides: recovery after cutting and growing season dynamics
Lingjuan Li,Qinli Xiong,Kaiwen Pan,Lin Zhang
Biodiv Sci . 2015, (6): 793 -801 .  DOI: 10.17520/biods.2015121