Gut bacterial composition of four leopard cat subpopulations in Beijing
Fan Xia, Jing Yang, Jian Li, Yang Shi, Lixin Gai, Wenhua Huang, Jingwei Zhang, Nan Yang, Fuli Gao, Yingying Han, Weidong Bao
Biodiv Sci . 2022, (9): 22103 .  DOI: 10.17520/biods.2022103