Palynological assemblage and age of the Cenozoic coal-accumulation strata in the Puyang Basin, southeastern Yunnan Province
Jiucheng Yang, Jia Liu, Yu Li, Tao Su, Shufeng Li, Linbo Jia, Zhekun Zhou, Shitao Zhang
Biodiv Sci . 2022, (11): 21504 .  DOI: 10.17520/biods.2021504