A new list of threatened woody species in China under future global change scenarios
Shijia Peng, Yuan Luo, Hongyu Cai, Xiaoling Zhang, Zhiheng Wang
Biodiv Sci . 2022, (5): 21459 .  DOI: 10.17520/biods.2021459