Structure and diversity of scleractinia coral communities along the west seashore of Xuwen County
Huang Hui, Zhang Yuyang, Lian Jiansheng, Li Xiubao, You Feng, Yang Jianhui, Lei Xinming, Zhang Chenglong
Biodiv Sci . 2011, (5): 505 -510 .  DOI: 10.3724/SP.J.1003.2011.06055