Distribution pattern of plant species richness of uninhabited islands in the Bohai Sea area
Lan Xiao, Biao Dong, Linting Zhang, Chuanyuan Deng, Xia Li, Jianhui Liu, Duancong Wu
Biodiv Sci . 2022, (4): 21231 .  DOI: 10.17520/biods.2021231