Differences in genetic diversity of Pleuronichthys cornutus in the coastal water of China and Japan based on three mitochondrial markers
Jing Cui, Mingfang Xu, Qun Zhang, Yao Li, Xiaoshu Zeng, Sha Li
Biodiv Sci . 2022, (5): 21485 .  DOI: 10.17520/biods.2021485