Fitness relativity and path-dependent selection
Ruiwu Wang, Minlan Li, Jiaxu Han, Chao Wang
Biodiv Sci . 2022, (1): 21323 .  DOI: 10.17520/biods.2021323