The genetic diversity of the endangered plant Abies yuanbaoshanensis
WANG Yan, TANG Shao-Qing, LI Xian-Kun
Biodiv Sci . 2004, (2): 269 -273 .  DOI: 10.17520/biods.2004032