Phenotypic variation and covariation among natural populations of Arabidopsis thaliana in North Xinjiang
Lei Li, Tong Liu, Bin Liu, Zhongquan Liu, Langming Si, Rong Zhang
Biodiv Sci . 2010, (5): 497 -508 .  DOI: 10.3724/SP.J.1003.2010.497