Genetic diversity of 23 Chinese indigenous horse breeds revealed by mi-crosatellite markers
Yinghui Ling, Yuejiao Cheng, Yanping Wang, Weijun Guan, Jianlin Han, Baoling Fu, Qianjun Zhao, Xiaohong He, Yabin Pu, Yuehui Ma
Biodiv Sci . 2009, (3): 240 -247 .  DOI: 10.3724/SP.J.1003.2009.08346