Diversity of Bacillus-like species isolated from potato rhizosphere soils in Yili, Xinjiang
Guohong Liu, Bo Liu, Jianmei Che, Qianqian Chen, Naiquan Lin, Weidong Cui
Biodiv Sci . 2017, (8): 856 -863 .  DOI: 10.17520/biods.2016348