A review of beta diversity studies
Shengbin Chen, Zhiyun Ouyang, Weihua Xu, Yi Xiao
Biodiv Sci . 2010, (4): 323 -335 .  DOI: 10.3724/SP.J.1003.2010.323