Methods and protocols for plant community inventory
Jingyun Fang, Xiangping Wang, Zehao Shen, Zhiyao Tang, Jinsheng He, Dan Yu, Yuan Jiang, Zhiheng Wang, Chengyang Zheng, Jiangling Zhu, Zhaodi Guo
Biodiv Sci . 2009, (6): 533 -548 .  DOI: 10.3724/SP.J.1003.2009.09253